194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดีอีสาน 2018 Sabaidee E-San Industech Expo 2018

มหกรรมด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรเพื่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม "มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดีอีสาน 2018 Sabaidee E-San Industech Expo 2018" ยกขบวนเทคโนโลยี-นวัตกรรมสมัยใหม่โชว์กลางห้างดังเมืองอุดรธานี

          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 "มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดีอีสาน 2018 Sabaidee E-San Industech Expo 2018" ภายใต้แนวคิด "สบายดี SMEs OTOP 4.0" เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในพื้นที่สู่โลกแห่งธุรกิจยุค Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ชมนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำเต็มพื้นที่ รับฟังการเสวนาแนวคิดจากสุดยอดกูรูด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคดิจิทัล พร้อมร่วมลุ้นกับกิจกรรมการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

e-san-industech-expo1-1

e-san-industech-expo1-2

e-san-industech-expo1-3

         เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดีอีสาน 2018 Sabaidee E-San Industech Expo 2018” โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้แทนจากกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดี) ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ นายสมชัย เผ่าผา ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมงาน

        นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "ในอดีตเศรษฐกิจไทยเจริญก้าวหน้าในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถยกระดับรายได้ของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ แต่ในเวลาเดียวกันแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการขยายตัวของเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวยังจำกัดอยู่เพียงบางส่วน ทำให้นำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เกิดช่องว่างระหว่างเมืองและชนบท คนรวยและคนจนได้ ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 จึงได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล โดยการสร้างความสมดุลที่มุ่งเน้นพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร การค้า บริการ และอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืน การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโจทย์การแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นการจัดด้านมหกรรมเทคโนโลยีครั้งแรกของกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำเทคโนโลยีไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจได้ต่อไป"

         นายภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า "กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุนให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs OTOP Start Up และวิสาหกิจชุมชน ตามงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2561 ซึ่งมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เป็นหน่วยดำเนินการ วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์และพลิกโฉม SMEs OTOP Start Up และวิสาหกิจชุมชนตามแนวประชารัฐ สู่ Thailand 4.0 มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับการประกอบธุรกิจตามยุทธศาสตร์ 4.0 3) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและ 4) ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั่วไป หรือผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องจักรเทคโนโลยีการผลิต และนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือ Local Economy ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชนผ่านยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่มุ่งเน้นความ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"

         ด้าน นายสมชัย เผ่าผา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 กล่าวว่า " งานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018 เป็นงานเดียวที่ได้นำเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 มาจัดแสดงความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ การผลิตจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ บริษัทด้านเทคโนโลยี นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความโดดเด่นเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตของ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทย รวมทั้งกิจกรรมการเชื่อมโยงและยกระดับธุรกิจ SMEs (Business Matching) พร้อมเติมเต็มองค์ความรู้กับการสัมมนาเจาะลึกทางธุรกิจจากกูรูชื่อดังและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และด้านการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมภาคที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยราชภัฎในกลุ่มจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี"

e-san-industech-expo1-4

e-san-industech-expo1-5

e-san-industech-expo1-6

e-san-industech-expo1-7

       นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัล SABADEE E-SAN SMEs Hi Tech of The Year Awards 2018 เฟ้นหาผู้ประกอบการที่มีแบบอย่างทางความคิดในการนำองค์ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประกอบด้วย
       รางวัลโดดเด่นด้านเทคโนโลยี ได้แก่ บริษัท สแตนด์ดาร์ด พลัส เซอร์วิส จำกัด จังหวัดอุดรธานี ผู้ผลิตกระจกที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต และบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด จังหวัดหนองบัวลำภู โรงงานคอนกรีตอัดแรง ที่ดำเนินการมากว่า 30 ปี
        รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดหนองคาย ผลิตอาหารเสริมสำหรับเด็ก โดยใช้วัตถุดิบจากในท้องถิ่น
        รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เรือนชมดาว จังหวัดหนองคาย ผู้ผลิตถั่วดาวอินคา ที่ผ่านนวัตกรรมสร้างมูลค่าเป็นเครื่องสำอางออกแกนิกส์ที่ใช้งานได้จริง
        รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เรือสะเทินน้ำสะเทินบก 2 ระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอดีเซล จากจังหวัดบึงกาฬ
        รางวัลโดดเด่นด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุน (c.t.)ได้แก่ Application Bex เพื่อชุมชน บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ จำกัด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้แอฟฯ ในการโฆษณาและขายหุ่นยนต์ ai ต้อนรับลูกค้าพร้อมการเก็บข้อมูลสินค้าด้วยระบบ Big Data

 

ขอบคุณ...ข่าวจาก คุณสุดารัตน์ ภูตาไสย์
ภาพจาก คุณสุดารัตน์ ภูตาไสย์และข่าวประชาคม