อุดรธานี จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

  • Print
Share on facebook

อุดรธานี จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerence คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

        เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerence คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายประวิตร บุตรศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี นายสรายุทธ์ คงประสานกาล กรรมการนายทะเบียนหอการค้า มว.ต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ กรรมการปฏิคมหอการค้าฯ นายอำนาจ พินิจการวัฒน์กุล กรรมการหอการค้าฯ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน ที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

corubtion1

corubtion2

corubtion3

corubtion4

        นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption 2003, UNCAC) ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 โดยอนุสัญญาฉบับนี้มีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกได้ประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) และต่อมาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นลำดับที่ 149

         ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติ ได้รวมพลังความร่วมมือโดยรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” กระตุ้นจิตสำนึกทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต ในส่วนภูมิภาค ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์พร้อมกันทุกจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด หอการค้าจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม บูรณาการความร่วมมือแสดงพลังพร้อมกันทั่วประเทศ

corubtion5

corubtion6

         ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการ UD ANTI-CORRUPTION ON TOUR (คนดีศรีอุดรสัญจรต้านทุจริต) กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ STRONG - จิตพอเพียงด้านทุจริต ครั้งที่ 3 โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแต่การสร้างโค้ช STRONG การจัดตั้งชมรม STRONG การสัมมนาเพื่อจัดทำธรรมนูญชมรมและแผนงานโครงการฯ จนกระทั่งการประกาศใช้ธรรมนูญชมรมจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยโค้ชและสมาชิกชมรม STRONG กำหนดจัดกิจกรรม 3 ครั้ง ใน 3 อำเภอ ครั้งแรกดำเนินการที่โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ซึ่งคาดหวังว่าสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทราบถึงสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่น ในสังคมไทยและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงความหมายแนวคิด STRONG จิตพอเพียง

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap