194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

จัดหางานอุดรเสริมสร้างทักษะให้เด็กนักเรียน ค้นหาตนเองกับอาชีพที่ใช่

จัดหางานอุดรเสริมสร้างทักษะให้เด็กนักเรียน ค้นหาตนเองกับอาชีพที่ใช่
รองรับเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

         ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาคนว่างงานในทุกภูมิภาค จังหวัดอุดรธานีเองก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบกับปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ หรือ Career planning Skills ด้วยการจัดงาน "แนะแนวอาชีพ เข็มทิศค้นหาตนเองกับอาชีพที่ใช่" ขึ้น เพื่อสามารถวางแผนการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

job1-1

        ว่าที่ร้อยโท อนุเทพ ศรีดาวเรือง จัดหางานจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศครั้งสำคัญ เพื่อปูทางไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคมที่เข้มแข็ง และนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมด้านทุนมนุษย์ ให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมและปัญหาการว่างานของผู้จบการศึกษาใหม่ นับเป็นปัญหาระดับชาติ ซึ่ง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานก่อนออกสู่ตลาดแรงงานในแต่ละช่วงวัยและช่วงการศึกษา 

        ในขณะที่ภาครัฐก็ขาดข้อมูลด้านแรงงานที่สำคัญในการนำมาวิเคราะห์ วางแผนและเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยสภาพปัญหาดังกล่าว การแนะแนวอาชีพจะเป็นกระบวนการสำคัญที่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาข้างต้นได้ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม หากไม่ดำเนินการจะทำให้นักเรียน ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ไม่ทราบข้อมูลทางการศึกษาทำให้เลือกการศึกษาและอาชีพอย่างไร้ทิศทาง

job1-2

job1-3

job1-4

job1-5

        สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ หรือ Career planning Skills ด้วยการจัดงาน "แนะแนวอาชีพ เข็มทิศค้นหาตนเองกับอาชีพที่ใช่" โดยนำนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวางแผนข้อมูลอาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ได้รู้ศักยภาพของตนเอง มีความรู้เรื่องโลกของอาชีพและทิศทางตลาดแรงงาน พร้อมสามารถวางแผนการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

job1-6

        จัดหางานจังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพตามแนวทาง UD New Generation การทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ การเลือกประกอบอาชีพผ่านระบบออนไลน์ การแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ทราบถึงอาชีพที่ตรงกับความสนใจ ความถนัดและทักษะของตนเอง ทำให้เลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ค้นหาความเป็นตัวของตัวเอง ค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเอง เพื่อนำไปสู่การเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต…..