194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี

สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี จัดงาน
"รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ESAN"

moral1-1

moral1-2

moral1-3

moral1-4

         วันนี้ (11ก.พ.62) เวลา 09.30 น. นายวันชัย จันพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี "รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายภาคีคุณธรรม 20 จังหวัด โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบาย "ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม" ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนรัฐบาล มี นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

moral1-5

moral1-6

moral1-8

moral1-9

moral1-10

         กระบวนการสมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนการสร้างการรับรู้และการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนคุณธรรม ความดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรม เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ และสร้างกระแสคุณธรรมอย่างมีพลังจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ การพัฒนาปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสามารถวัดผลได้ตามบริบทของแต่ละองค์กร โดยการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 5 ประการคือ 1)เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณธรรมของสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม 3) เพื่อขยายผล ติดตามการขับเคลื่อนคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์จากการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในระดับภูมิภาคและสร้างกระแสรณรงค์คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 4) เพื่อส่งเสริมกระบวนการค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กรด้านคุณธรรม ขยายผลแนวคิด ผลสำเร็จ การขับเคลื่อนสู่สาธารณะ และการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กร 5) รวบรวมข้อมูล องค์คามรู้ สถานการณ์คุณธรรม แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เป็นประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมส่งมอบข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่กระบวนการสมัชาคุณธรรมแห่งชาติ

moral1-7

          นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กล่าวว่า "ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักการจัดงาน ได้มีการขยายผลการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมของชาติ ให้มีการขับเคลื่อนในภูมิภาคต่างๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมเรื่องคุณธรรมและความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการนำคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ที่เป็นคุณธรรมพื้นฐานตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มากำหนดเป็นประเด็นคุณธรรมร่วมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานครั้งนี้ ซึ่งแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมของชาติ ในช่วงปี 2559-2564 หัวใจสำคัญของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฉบับนี้ คือ การมุ่งพัฒนาให้สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข โดยมุ่งการพัฒนาตามคำสวน ศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย การพัฒนาระบบการส่งเสริมคุณธรรมที่มีอยู่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและนานาชาติ"