194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

จังหวัดอ่างทอง ขนสินค้าของดีจังหวัด เปิดตลาดสู่ภาคอีสาน

จังหวัดอ่างทอง ขนสินค้าของดีจังหวัด เปิดตลาดสู่ภาคอีสาน
ภายใต้งาน “แสดงและจำหน่าย สินค้าดี วิถีอ่างทอง”

         เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิด “งานแสดงและจำหน่าย สินค้าดี วิถีอ่างทอง” จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายพสิษฐ์ พรหมภักดี พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน มี นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายอนุชา ป้อมเพชร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมงาน ที่ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

arngtong1

         สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่มาตรฐานสากล กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ ประชาสัมพันธ์สินค้าปลอดภัยให้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดอ่างทอง โดยกำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการดังกล่าว จำนวน 2 ครั้ง ที่ จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดอุดรธานี ภายใต้ชื่อ “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าดี วิถีอ่างทอง” สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่น และอาหารอร่อยจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายธุรกิจบิสคลับของจังหวัดอ่างทอง จำนวนกว่า 40 คูหา ซึ่งในแต่ละวันจะมีการแสดงดนตรี และกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงาน

arngtong3

        นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทองเป็น “อู่ข้าว-อู่น้ำ” ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดอยู่ในฐานะที่สามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นอย่างดีในแง่ของอาหารและแรงงาน เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่สำคัญของประเทศ อาทิ ข้าว มะม่วงน้ำดอกไม้ พืชผัก กล้วยน้ำว้าและเป็นแหล่งประมงปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม ซึ่งมีตลาดสุวพันธ์เมืองทอง ตลาดปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง เป็นตลาดกลางในการส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองที่สำคัญจึงขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการเพิ่มศักยภาพสามารถแข่งขันสู่ตลาดโลกและกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนของจังหวัดอ่างทองมีรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP/ SMEs วิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านการผลิตการตลาดให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมสามารถหมุนเวียนไปได้

arngtong2

arngtong4

arngtong5

arngtong6

arngtong7

arngtong8

        "จังหวัดอ่างทอง จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัยขึ้น โดยมุ่งหวังว่าการจัด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าดี วิถีอ่างทอง” ของจังหวัดอ่างทองครั้งนี้นอกจากเป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการOTOP/SMEs วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ และกลุ่มเกษตรกรแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการที่จะสร้างเครือข่ายในการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างกัน ซึ่งหวังว่าผู้ประกอบการจังหวัดอ่างทอง และนักธุรกิจจังหวัดอุดรธานีจะใช้การจัดงานครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงทางการตลาดต่อไปในอนาคต"

arngtong9 arngtong10

arngtong10 arngtong11

arngtong12