รมว.คมนาคม ประธานพิธีเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการ “UDON CITY BUS”

  • Print
Share on facebook

รมว.คมนาคม ประธานพิธีเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการ “UDON CITY BUS” สาย 20 สีแดง และสาย 21 สีน้ำเงิน ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และเชื่อมสู่ท่าอากาศยานอุดรธานี

city-bus2-1

city-bus2-8

         วันนี้ (12พ.ค.62) เวลา 11.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถ UDON CITY BUS สาย 20 สีแดง และสาย 21 สีน้ำเงิน จัดโดย บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน และคณะกรรมการหอการค้าฯ ให้การต้อนรับ มี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวรายงาน ที่บริเวณประตู 5 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

city-bus2-7

city-bus2-9

city-bus2-5

city-bus2-2

        บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด ได้พัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะโดยได้รับอนุญาตเดินรถสองเส้นทางได้แก่ สาย 20 สีแดง ระหว่าง ห้างบิ๊กซี-ท่าอากาศยานอุดรธานี และสาย 21 สีน้ำเงิน ระหว่าง แยกบ้านจั่น-แยกรังษิณา โดยทั้งสองเส้นทางบรรจบกันที่วงเวียนห้าแยกน้ำพุ ซึ่งใช้รถโดยสารแบบชานต่ำ มีระบบปรับอากาศ ระบบแอพพลิเคชั่นที่สามารถติดตามตำแหน่งการเดินรถได้แบบ real time ทำให้ทราบถึงเวลารถมาถึง และได้วางตารางการเดินรถให้มีระยะห่างกันทุกๆ 20 นาที

city-bus2-3

         พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ กล่าวว่า บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด เกิดขึ้นจากคำถามที่ว่า อีก 10 ปี ข้างหน้าอุดรธานีจะเป็นอย่างไร จะปล่อยให้เมืองเติบโตโดยไม่มีการวางแผน หรือเราจะช่วยกันวางแผนตั้งแต่วันนี้ ซึ่งการพัฒนาเมืองมีหลากหลายสาขา จากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชน บริษัทฯ จึงเป็นอีกกลไกหนึ่งในการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยนักธุรกิจภาคเอกชนลุกขึ้นมาร่วมกันพัฒนาเมืองสร้างพิมพ์เขียวให้กับเมือง และมีความเห็นตรงกันเลือกที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ‘อุดรซิตี้บัส’ เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนด้วยระบบรถโดยสารที่ทันสมัย โดยได้รับอนุญาตเดินรถสองเส้นทางได้แก่ สาย 20 สีแดง ระหว่าง ห้างบิ๊กซี-ท่าอากาศยานอุดรธานี และสาย 21 สีน้ำเงิน ระหว่าง แยกบ้านจั่น-แยกรังษิณา โดยทั้งสองเส้นทางบรรจบกันที่วงเวียนห้าแยกน้ำพุ

         “เมืองที่ใช้ขนส่งสาธารณะกันอย่างจริงจัง ผลที่ได้คือ ลดปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุ ลดมลพิษทางอากาศคุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นเมืองที่ส่งเสริมการเดิน การปั่น เป็นเมืองสุขภาวะ ซึ่งได้ดำเนินการในหลายประเทศและมีอีกหลายเมืองที่พยายามดำเนินการ และจังหวัดอุดรธานีมีเป้าหมายนั้นเช่นกัน ซึ่งนอกจากการพัฒนาด้านขนส่งสาธารณะแล้ว บริษัทฯ ได้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายอุดรธานีในทศวรรษหน้า 2029 กับคำถามเดียวกันที่ว่า อีก 10 ปี ข้างหน้าอุดรธานีจะเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้คนจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นถึงอนาคตเมืองอุดรธานี จึงเกิดความร่วมมือขับเคลื่อนเมืองอุดรธานีโดยใช้กลไกล Udon Thani Charter หรือ กฎบัตรอุดรธานี ทำการยกร่างแผนปฏิบัติการ 10 สาขา (เพิ่มอีกสาขาที่ 11 คือ สาขาสุขภาพและสุขภาวะ) โดยกำหนดกรอบนโยบายหลัก คือ 1.เป็นศูนย์กลางไมซ์ (MICE) และเมืองเขียว (Greenest City) เป็นธงนำในการพัฒนา 2.ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เติบโตเป็น 2 เท่า นับจากปีฐาน 2560 (เป้าหมาย 10 ปี) 3.ผู้จบการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 มีงานทำในพื้นที่ 4.ลดความเหลื่อมล้ำจากผู้มีรายได้สูงสุด 10 อันดับ กับผู้มีรายได้ต่ำสุด 10 อันดับ จาก 22 เท่า เหลือ 15 เท่า 5.ปรับปรุงฟื้นฟูกายภาพให้เป็นเมืองแห่งการเดิน และ 6.กิจกรรมในพื้นที่ ไม่เป็นปัจจัยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ซึ่งทั้ง 10 สาขานั้น บริษัทฯ รับผิดชอบด้าน Green Transport คมนาคมเขียว (ลดมลภาวะ มาตรฐานยูโร 5 ลด PM2.5) บริษัทฯ มองศักยภาพการเติบโตของเมือง หากภายใน 3-5 ปี เป็นไปได้ที่จะพัฒนารถไฟฟ้าระบบราง”

city-bus2-4

         ด้าน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้กำหนดนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีเป้าหมายในการเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัยและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีสาระสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งทางถนน ทางราง และทางอากาศทั้งในเขตเมือง ระหว่างเมือง ระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ ให้เกิดความเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพ พัฒนาและส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาจราจรและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาส ในการพัฒนาพื้นที่เมือง ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศ

         “การจัดการเดินรถโดยสารประจำทาง อุดรซิตี้บัส ขอชื่นชมภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี ที่มีความร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาจังหวัด พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาด้านคมนาคม อันเป็นการพัฒนาและส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองให้เกิดการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ไขปัญหาจราจร อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวให้เดินทางได้สะดวก ซึ่งการมาจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดการเดินรถโดยสารประจำทางแล้ว ยังได้ติดตามงาน โครงการสำคัญๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน เช่น โครงการก่อสร้างทางต่างระดับแยกอุดรธานี-หนองคาย รวมทั้งโครงการอื่นๆ ตามมติ ครม.สัญจร ซึ่งมีความคืบหน้าไปด้วยดี หากโครงการเสร็จสิ้นจะสร้างความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างมาก”

city-bus2-6

city-bus2-10

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap