194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

MOU ลดปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี MOU ร่วมกับ 6 ผู้ประกอบการด้านยางพารา "ลดปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี"

ruber1

ruber2

ruber7

          วันนี้ (9ส.ค.62) เวลา 11.00 น. นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและจิตอาสา 904 รหัส 3a-211 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการลดปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มี ผู้แทนจาก ผู้ประกอบการโรงงานผลิตและแปรรูปยางพาราขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน ที่ห้องน้ำโสม 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี

ruber6

ruber3

          จังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ประกอบการโรงงานผลิตและแปรรูปยางพาราขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย บริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัด บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี รวมทั้ง การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาร่วมกันเห็นว่า ความชื้นจากยางก้อนถ้วยและยางเครปเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดกลิ่นและน้ำเสียในกระบวนการผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ และยางคอมปาวด์ ดังนั้น เพ่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตยางพารา ให้เกิดการบริหารจัดการกระบวนการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อันเป็นการลดปัญหามลพิษจากการผลิตยางพารา เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีกับชุมชน ประชาชนอยู่ได้อย่างปกติสุข และผู้ประกอบการสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์
         1. ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตยางพารา จึงร่วมกันผลักดันและประสานความร่วมมือในการลดปัญหามลพิษ ตั้งแต่การสะสมวัตถุดิบ การขนส่งและกระบวนการผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ และยางคอมปาวด์
         2. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ตามหลักธรรมภิบาล ในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
         3. เป็นการบูรณาการและแสวงหาความร่วมมือระหว่างชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในการพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่ก่อปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตยางพารา

ruber4

ruber5

         จากปัญหาดังกล่าว ความชื้นจากยางก้อนถ้วนและยางเครปเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดกลิ่นและน้ำเสียในกระบวนการผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ และยางคอมปาวด์ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตให้เกิดการบริหารจัดการกระบวนการผลิตตรมหลักธรรมาภิบาลในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยได้กำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้
         1. ผู้ประกอบการยินดีและร่วมกันรณรงค์การรับซื้อยางเครปชนิดบางหรือยางก้อนถ้วนที่มีค่าปริมาณเนื้อยางแห้ง (%DRC) ไม่ต่ำกว่า 70
         2. ผู้ประกอบการยินดีและร่วมกันรณรงค์เพื่อลดการสะสมวัตถุดิบไว้ในโรงงานในปริมาณมากเกินความจำเป็น โดยอาจจัดหาสถานที่กองเก็บวัตถุดิบที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหามลพิษที่จะเปิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน
         3. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในทุกมิติสำหรับการลดปัญหามลพิษจากการผลิตยางพารา
         4. ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการมองเห็นความสำคัญของการควบคุมและบริหารจัดการกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางในระบบปิด เพื่อมิให้มีของเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดแพร่ออกไปสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ruber8

         เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากระบวนการผลิต ให้เกิดการบริหารจัดการกระบวนการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะมีการติดตามผลในทุก 3 เดือน ทั้งนี้ สามารถร่วมกันพิจารณาปรับปรุง ทบทวนและแก้ไขได้ กรณีที่สถานการณ์ นโยบาย และกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ดีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้