194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปิดสาขางานการจัดการโลจิสติกส์ สาขาพรีเมี่ยมแห่งเดียวของประเทศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปิดสาขางานการจัดการโลจิสติกส์ สาขาพรีเมี่ยมแห่งเดียวของประเทศ โดยความร่วมมือกับ บจก.ซุปเปอร์เอส จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี สร้างโอกาสเรียนรู้ในโลกอาชีพ เพิ่มแนวคิดการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเอง

         วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี บันทึกข้อตกลงร่วมกับ บจก.ซุปเปอร์เอส เปิดการเรียนการสอนสาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาพรีเมี่ยมแห่งเดียวของประเทศ จัดการเรียนการสอนในรูปบบทวิภาคี สร้างโอกาสการเรียนรู้ในโลกธุรกิจ สร้าง ฝึกฝน แนวคิดในการเป็นเจ้าของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

vocational-education4

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษา กับ บริษัท ซุปเปอร์เอสเซ็นเตอร์ จำกัด โดย นายศุภชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุปเปอร์เอส จำกัด มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการด้านอาชีวศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน

vocational-education1

          ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้ยกระดับด้านการศึกษาอีกระดับหนึ่ง ซึ่งได้เปิด “บียอนคาร์เฟ่@ยูดีวีซี” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ และโครงการการสร้างผู้ประกอบการใหม่หรือศูนย์บ่มเพาะของวิทยาลัยการอาชีวศึกษาอุดรธานี และการเปิดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยความร่วมมือกับ บริษัท ซุปเปอร์เอสเซ็นเตอร์ จำกัด

          “สืบเนื่องจากวิทยาลัยการอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้เปิดการเรียนการสอนทางด้านพาณิชกรรม คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และโรงแรม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด 5 ประเภทวิชา 16 สาขาวิชา เริ่มตั้งแต่ ปตอ. ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ซึ่งขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และล่าสุดได้รับอนุมัติเปิดสาขาพรีเมี่ยมแห่งเดียวของประเทศ ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ บริษัท ซุปเปอร์เอส จำกัด บริษัทภายใต้บริษัทไปรษณีย์ไทย เป็นรัฐวิสาหกิจมีกำลังด้านการขนส่งโลจิสติกส์สูง ครองตลาดการขนส่งกว่าร้อยละ 70 ของตลาดรวม ทั้งด้านการขนส่งพัสดุ การขนส่งสินค้าตลาดออนไลน์ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสาขาพรีเมี่ยม และมีความจำเป็นในการรวมมือการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีกับบริษัทชั้นนำ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสได้เรียนรู้ในโลกอาชีพอย่างแท้จริง และมองเห็นโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเอง โดยได้พูดคุยหารือกับผู้บริหารบริษัท ซุปเปอร์เอส จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ มีสาขากว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนในระบบการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ระบบโปรแกรม ระบบบัญชี โดยที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ ได้มีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำภาคเอกชน เพื่อจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาคี เช่น บียอนคาร์เฟ่ ให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ในระบบการขาย ธนาคารโรงเรียน ร่วมมือกับธนาคารออมสิน เรียนรู้ในระบบการบัญชี และในระบบขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัท ซุปเปอร์เอส จำกัด เรียนรู้ มีประสบการณ์ ให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ในการออกไปเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง”

vocational-education2

           ด้าน นายศุภชัย นิลวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุปเปอร์เอส จำกัด กล่าวว่า "จุดเริ่มต้นของบริษัทฯ เดิมทำงานเป็นสื่อสารมวลชน และได้มีโอกาสเดินทางไปทำงานยังที่ต่างๆ เห็นความยากลำบากของผู้ประกอบการ เกษตรกร ในการเดินทางทำธุรกรรม และขนส่งสินค้า จึงมีแนวคิดริเริ่มก่อตั้งธุรกิจขึ้น ภายใต้ชื่อ 1 ทำเลสารพัดงานบริการ ให้บริการรวบรวมค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ของลูกค้า หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาในโครงการ NEC เพื่อเรียนรู้การทำธุรกิจ และความเข้าใจในการทำธุรกิจมากขึ้น และเริ่มมีโอกาสเป็นวิทยากร จัดอบรมหลักสูตร โอกาสธุรกิจงานด่วน 1 ทำเลสารพัดงานบริการขึ้นมา มีผู้มาเรียนกว่าหนึ่งพันคนในระยะเวลา 3 ปี จึงได้กลายเป็นรูปแบบธุรกิจอย่างเป็นทางการขึ้น ช่วงเริ่มต้นเจาะการตลาดด้านการเกษตรในกลุ่มเกษตรกรชานเมือง เพื่อให้บริการด้านธุรกรรมแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการที่อยู่ชานเมือง รวมทั้งการขนส่งสินค้าหรือบริการต่างๆ ธุรกิจเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงแรกดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง จนถึงประมาณปี 2561 ได้เข้าพูดคุยกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีจุดกระจายสินค้าร่วมกับไปรษณีย์ไทยถึง 978 จุดทั่วประเทศ ในการเป็นจุดบริการ จุดกระจายสินค้า ซึ่งธุรกิจ SME ไม่สามารถเติบโตด้วยตนเองอย่างก้าวกระโดดได้ เราต้องหาพันธมิตร เช่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งนี้ ที่มีโอกาสได้ร่วมเป็นพันธมิตร เป็นศูนย์เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้ ส่วนบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบไอทีขึ้น ในบางสาขาจะใช้ระบบการจัดส่งด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีไอทีที่เราพัฒนาขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ธุรกิจของเราจะเป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ออกไปประกอบอาชีพและประสบความสำเร็จต่อไป”

vocational-education3

vocational-education5