194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน

หน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน ตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

medical-service9

         เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้เอกอัครราชทูต เปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2563 และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ ผศ.น.สพ.ดร.(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ด๊อกเตอร์) คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และประชาชนร่วมกิจกรรม ที่ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

medical-service1

medical-service2

medical-service3

medical-service4

medical-service5

medical-service6

medical-service7

medical-service8

        โครงการฯ มีการดำเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 และจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2563 จากการดำเนินการเป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One heath) ในปี พ.ศ. 2561 ได้มีประชาชนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 18 ราย จากการดำเนินโครงการฯ ได้เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนเป็นผลให้ในปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนสิงหาคม พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพียงจำนวน 2 ราย โดยทั้งนี้มีเป้าประสงค์ไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 โดยองค์การอนามัยโลกมีพันธ์สัญญาให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากโลกในปี 2573

        การออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ มีสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาสัตว์ ฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดี และสร้างความปลอดภัยกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง สุขภาพคน เพื่อให้การบริหารจัดการปัญหาสุนัขในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน โดยมีเจ้าของสุนัขและแมวนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการจำนวนมาก

        นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีการดำเนินกิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อเนื่อง เพื่อสร้างจังหวัดอุดรธานีให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำหนด และควบคุมประชากรสุนัข และแมว ให้มีจำนวนที่เหมาะสม ทำให้องค์การปกครองท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการฉีดวัคซีน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข และแมว เห็นความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง