194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

จังหวัดอุดรธานีแถลงข่าวเศรษฐกิจ

จังหวัดอุดรธานีแถลงข่าวเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ปี 2562

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ ห้องประชุม The Crystal Top ชั้น 6 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์โฮเทล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมพิจารณาผลการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561 (ขั้นตอนที่ 5) และแถลงข่าวเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันและแนวโน้มทางเศรษฐกิจปี พ.ศ.2563 จัดโดย สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงาน มี นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมงาน

gdp1

gdp2

gdp3

          “เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.62) มีสัญญาณชะลอตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการชะลอตัวของภาคเกษตรและการลงทุนภาคเอกชน เป็นสำคัญ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัว”

           ด้านอุปทาน (การผลิต) ชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามภาคเกษตร ชะลอตัวร้อยละ 1.7 ตามปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานที่หดตัวร้อยละ -4.1 เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ประกอบกับราคาอ้อยที่ตกต่ำต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นมีราคาดีกว่า ในขณะที่ปริมาณมันสำปะหลังขยายตัวร้อยละ 7.9 เป็นผลจากราคามันสำปะหลังในปีที่ผ่านมามีราคาสูง จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก อีกทั้งมีการปลูกทดแทนอ้อยโรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 0.4 และ 2.1 ตามลำดับ อีกทั้งภาวการณ์ผลิตภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่ภาคบริหาร หดตัวร้อยละ -1.2 จากจำนวนนักท่องเที่ยวและภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรมที่หดตัวร้อยละ -1.4 และ 5.1 ตามลำดับ เนื่องจากการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ยังชะลอตัว อีกทั้งประชาชนยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง เป็นผลมาจากภาวะค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงขึ้นและกำลังซื้อที่ปรับตัวลดลง

           ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัวร้อยละ 2.4 จากจำนวนสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่ชะลอตัวร้อยละ 2.8 เนื่องจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ อีกทั้งนักลงุนยังมีความกังวลต่อความไม่มีเสถียรภาพทางกรเมืองและความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ ทำให้นักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุน การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 2.6 จากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เนื่องจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ช่วยสนับสนุนกำลัวซื้อของครัวเรือนฐานราก การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ -1.6 เป็นผลจากการเบิกจ่ายทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ลดลงร้อยละ -2.4 และ -0.1 ตามลำดับ

          ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
          อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ต่อปี จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอลล์ โดยเฉพาะหมวดผักและผลไม้ สำหรับการจ้างงานของจังหวัดอุดรธานี หดตัวร้อยละ -0.9 ตามภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของจังหวัดที่ปรับตัวลดลง

           แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ปี 2562
           ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
           สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีจะขยายตัวร้อยละ 2.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.0-3.0) ชะลอตัวลงจากปี 2561 โดยเป็นผลจากการชะลอตัวของภาคเกษตร การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน เป็นสำคัญ

           ด้านอุปทาน (การผลิต) มีแนวโน้มชะลอตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 2.3 ตามภาคเกษตรที่คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 2.8 ตามปริมาณผลผลิตข้าวเหนียวนาปีและอ้อยโรงงานที่ลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ในขณะที่ ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ตามภาวการณ์ผลิตภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้น และภาคบริการ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.1 ตามจำนวนนักท่องเที่ยวและสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากจังหวัดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี อีกทั้งมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาคท่องเที่ยวจากภาครัฐ

           ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) มีแนวโน้มชะลอตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 2.1 เป็นผลจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ที่คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 1.2 และ 2.2 ตามลำดับ เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่ปรับตัวลดลง จากความกังวลและไม่มั่นใจต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนในจังหวัดชะลอตัว สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8 ตามการเพิ่มขึ้นของกรอบวงเงินงบลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ