194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายกรัฐมนตรี ตอบรับข้อเสนอนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

นายกรัฐมนตรี ตอบรับข้อเสนอนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี สั่งการพิจารณาสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้ประกอบการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริม Logistics Park
รวมทั้งสำรวจและการศึกษาการก่อสร้างถนน Local Road

nikom5-1

          นายกรัฐมนตรี ตอบรับข้อเสนอของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุน
การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายให้ครอบคลุมเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี สิทธิประโยชน์เท่ากับผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ EEC ส่งเสริมโครงการ Logistics Park สนับสนุนการก่อสร้างรางรถไฟภายในโครงการในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจากสถานีหนองตะไก้เชื่อมต่อกับศูนย์ Logistics Park ของนิคมฯ อุดรธานี สำรวจและการศึกษาการก่อสร้างถนน Local Road เชื่อมต่อจากถนนเลียบทางรถไฟหนองตะไก้จนถึงใจกลางเมืองอุดรธานี โครงการฯ เดินหน้าจ้างเหมาก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค เฟส 1

nikom5-4

          นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานบริหารบริษัท เมืองนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยได้พัฒนาพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับ ถมพื้นที่ การขุดบ่อหน่วงน้ำ ทำระบบระบาย แต่ยังมีปัญหา อุปสรรค ในการขอความร่วมมือจากทางราชการ โดยได้ยื่นหนังสือขอความร่วมมือทุกช่องทางทั้งหน่วยงานภาครัฐ การประชุมที่เกี่ยวข้องสำคัญ รวมทั้งช่องทางของภาคเอกชน โดยมีประเด็นที่ขอความร่วมมือคือเรื่องทางรถไฟ ถนน เชื่อมเข้ามายังนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถทำงานต่อได้ และขอให้การรถไฟเชื่อมโยงจากหนองตะไก้มาจอดด้านหน้าพื้นที่นิคมฯ ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร หรือ 2.3 กิโลเมตรแล้วแต่ความเหมาะสม ส่วนในพื้นที่นิคมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเอง
           “โดยล่าสุดได้รับการตอบรับจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีหนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีคำสั่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย 1.ให้สำนักสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ขอให้พิจารณาขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายให้ครอบคลุมเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ EEC 2.ให้กระทรวงคมคมนาคมพิจารณา ใน 2 เรื่องคือ 1) การส่งเสริมโครงการ Logistics Park ให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าทางรางกรณีที่ผู้ร้องเสนอขอให้กระทรวงคมนาคมสนับสนุนการก่อสร้างรางรถไฟภายในโครงการในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจากสถานีหนองตะไก้เชื่อมต่อกับศูนย์ Logistics Park ของนิคมฯ อุดรธานี เป็นระยะทาง 1.8 กิโลเมตร หรือ 2.3 กิโลเมตร โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้างระบบรางภายในโครงการระยะทาง 1.2 กิโลเมตร และ 2) การก่อสร้างโครงข่ายคมนาคม กรณีที่ผู้ร้องเสนอขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเรื่องการสำรวจและการศึกษาการก่อสร้างถนน Local Road เชื่อมต่อจากถนนเลียบทางรถไฟหนองตะไก้จนถึงใจกลางเมืองอุดรธานี รวมระยะทาง 16 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มเส้นทางในการสัญจรและรองรับการเติบโตของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีและสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและจ้างงานในพื้นที่ ซึ่งบริษัทฯ จะได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อไป”

          สำหรับนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี มีจุดเด่นคืออยู่ในโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งในและนอกประเทศ มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้โดยใช้เส้นทาง R12 R9 และ R8 อยู่ในเส้นทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ- หนองคาย เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ไปยังท่าเรือแหลมฉบังและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีศูนย์กระจายสินค้าทางรางและศูนย์โลจิสติกส์ในพื้นที่กว่า 400 ไร่ที่ติดกับเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพ-หนองคาย โดยนับตั้งแต่ EIA ได้รับความเห็นชอบ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาโครงการอย่างมุ่งมั่น การพัฒนาพื้นที่การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน สถานีไฟฟ้าย่อย 115 kv บนพื้นที่ 12 ไร่ ดำเนินการเสร็จสิ้น บ่อหน่วงน้ำ 81 ไร่ ความจุ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 บ่อ เสร็จ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบทางรถไฟ 1 กิโลเมตร พื้นที่จัดตั้ง ICD (600 ไร่) และ Free Zone (300 ไร่)พื้นที่โครงการ 2,170 ไร่ แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 เฟส คือ เฟส 1 พื้นที่ 1,325 ไร่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไปและศูนย์กระจายสินค้า เฟส 2 พื้นที่ 845 ไร่ เขต FREE ZONE และท่าเรือบก DRY PORT และปัจจุบันงานปรับระดับถมดินบริเวณเฟส 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 98 เปอร์เซ็นต์ พร้อมที่จะพัฒนาสาธารณูปโภคส่วนอื่นๆ และจัดสรรที่ดินเพื่อขายเป็นอันดับต่อไป ส่วนนักลงทุนที่ประสานเข้ามายังนิคมฯ มีทั้งอุตสาหกรรมเบื้องต้น อุตสาหกรรมต่อยอดสินค้าทางการเกษตร เช่น อ้อย ยางพารา ข้าว ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

nikom5-2

nikom5-3

           ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “หอการค้าพร้อมสนับสนุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งหากสามารถดำเนินการสำเร็จจะช่วยให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยหอการค้าฯ ได้นำเสนอโครงการในทุกช่องทางที่จะสามารถสร้างโอกาสความสำเร็จให้กับโครงการฯ ได้ ซึ่งในการนำเสนอครั้งล่าสุดคือประชุมคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ใน 3 เรื่อง คือ 1.ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าทางรางสำหรับโครงการ Logistics Park ในนิคมฯ อุดรธานี 2. การให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ อุดรธานี ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย หรือเท่ากับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ EEC สอดคล้องตามมติ ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคาย และ 3.การก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมรอบนิคมฯ อุดรธานี โดยขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเรื่อง การสำรวจและศึกษาเพื่อก่อสร้างถนน Local Road เชื่อมต่อจากถนนเลียบทางรถไฟหนองตะไก้จนถึงใจกลางเมืองอุดรธานี ระยะทาง 16 กิโลเมตร ซึ่งได้ก่อสร้างระยะแรกเสร็จไปแล้ว 1 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรรองรับการเติบโตของชุมชนรอบนิคมฯ อุดรธานี และสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่ในอนาคต ซึ่งสอดรับกับการดำเนินงานของรัฐบาล ที่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนและลงทุนไว้บางส่วนแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามมติ ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเมื่อได้รับทราบว่า นายกรัฐมนตรีตอบรับและมีข้อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนส่งเสริมแล้วถือเป็นโอกาสดี หากโครงการสามารถเกิดขึ้นได้จะสร้างประโยชน์สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น”

เดินหน้าจ้างเหมาก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค เฟส 1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

nikom5-6

nikom5-5

          และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายกองเอกสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ได้ลงนามสัญญาจ้างเหมา บริษัท เอส มหานครคอนกรีต จำกัด โดยนางนฤมล พนาวัฒนวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ในโครงการก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค เฟส 1 ของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งการก่อสร้างในโครงการนี้รวมการก่อสร้างถนนสาย A1 A2 A6 A7 A8 A14 และ A15 ระยะทางรวมประมาณ 5,667.79 เมตร ระบบระบายน้ำฝน ระบบระบายน้ำเสียและท่อเมนประหาภายในนิคม คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 18 เดือน ….แม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด แต่เราไม่เคยหยุดการพัฒนา ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ลูกหลานหมู่เฮาชาวอีสานต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้