194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562

          "เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในปี 2562 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี มีสัญญาณชะลอตัวจากปีก่อนโดยด้านอุปทาน (การผลิต) ชะลอตัวจากภาคเกษตรกรรม ตามปริมาณผลผลิตข้าวนาปีที่ปรับตัวลดลง ภาคบริการขยายตัว ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง และภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ชะลอตัว ตามการลงทุนภาคเอกชน จากจำนวนสินเชื่อเพื่อการลงทุนรวมที่ชะลอตัว ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว จากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขยายตัวตามการบริโภคและกำลังซื้อในจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้น ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี"

          เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า มีสัญญาณชะลอตัวจากปีก่อน สะท้อนจาก ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ชะลอตัวร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 13.7 ตามปริมาณผลผลิตข้าวเหนียวนาปีที่ชะลอตัวร้อยละ 0.9 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง ในช่วงที่ข้าวกำลังเจริญเติบโต ทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ภาคบริการ ขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.2 ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวร้อยละ 0.4 เนื่องจากมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 1.3 ตามจำนวนโรงงาน ทุนจดทะเบียนและปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 0.7, 2.1 และ 3.4 ตามลำดับ เป็นผลจากภาวะการผลิตโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้น ตามการขยายตัวของทุนจดทะเบียนและจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1

          เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) มีสัญญาณชะลอตัวจากปีก่อน สะท้อนจาก การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 7.1 จากจำนวนสินเชื่อเพื่อการลงทุนรวม ชะลอตัวร้อยละ 2.9 ตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกอีกทั้งนักลงทุนยังมีความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุนประกอบกับสถาบันทางการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวโดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ -2.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.2 เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ หดตัวร้อยละ -2.5 จากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกรมการปกครอง สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน หดตัวร้อยละ -2.4 จากการเบิกจ่ายลงทุนของกรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมชลประทาน ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว โดยดัชนีการบริโภคเอกชนขยายตัวร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 จากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขยายตัวร้อยละ 8.3 ตามการบริโภคและกำลังซื้อในจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งจากแรงสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในประเทศ

2

          ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่า รายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 20.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนตามปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังอ้อยโรงงาน สำหรับดัชนีราคาสินค้าเกษตรภาพรวม ขยายตัวร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากราคาสินค้าเกษตรภาพรวมขยายตัว โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงในขณะที่ความต้องการยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปีปรับตัวสูงขึ้น

          ด้านการเงิน พบว่า ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.3 สำหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ 2.9 ขยายตัวในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 8.4 เนื่องจากสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดแลระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณสินเชื่อปรับตัวลดลง

3

          เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดอุดรธานี ปี 2562 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ หมวดข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง หมวดผักและผลไม้ หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และหมวดเครื่องประกอบอาหาร สำหรับการจ้างงานในปี 2562 หดตัวร้อยละ -1.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 7.3 ตามภาวะการลงทุนที่ชะลอตัว

4

         ด้านการคลัง ในปี 2562 พบว่า ผลการจัดเก็บรายได้ในปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,331.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากหน่วยงานหลักในการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผลการจัดเก็บรายได้ประเภทภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานีปรับตัวเพิ่มขึ้น จากกิจการโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานน้ำตาลที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น สำหรับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562 มีจำนวน 11,473.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำลดลง ร้อยละ 2.5 โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน 5,561.2 ล้านบาท จากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกรมการปกครอง สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน 5,912.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 จากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมชลประทาน สำหรับฐานะการคลัง พบว่าดุลเงินงบประมาณปี 2562 ขาดดุลจำนวน 8,141.4 ล้านบาท เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำนวน 11,473.2 ล้านบาท มากกว่าการจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีจำนวน 3,331.8 ล้านบาท

5

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนกันยายน 2562

6

7

8

9

10

11

12

13