194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี เข้มงวดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19

อุดรธานี เข้มงวดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19 พร้อมเตรียมการดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ดึงกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ หารือแนวทางให้การช่วยเหลือ

covid13-1

covid13-2

covid13-3

         เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี (ครั้งที่ 13/2563) และคณะกรรมการประเมินสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อเสนอแนวทางการป้องกันและยับยั้งโรค COVID-19 (ครั้งที่ 5/2563) โดยมี นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญพืช นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา) การพิจารณาเปิดสถานประกอบการแบบมีเงื่อนไข เช่น การใช้หน้ากาก การวัดอุณหภูมิร่างกาย การใช้แอลกอฮอล์เจล การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร จำกัดปริมาณคน จัดเป็นตารางเมตร (4ตารางเมตร/คน) การจัดคิว การจำกัดเวลา 45 นาที-1 ชั่วโมง การดำเนินการตามมาตรการแนวทางปฏิบัติตามคู่มือสถานประกอบการแต่ละประเภทที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกำหนด คงการขอความร่วมมือการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านหรือไปในที่ชุมชน สถานประกอบการธุรกิจเอกชน รอประกาศจากส่วนกลางโดยคาดการณ์ว่า หากส่วนกลางมีประกาศให้สถานประกอบการบางประเภทสามารถเปิดดำเนินการได้ จังหวัดอุดรธานี น่าจะอยู่ในกลุ่มแรกเพราะเป็นพื้นที่สีเขียวไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นวันที่ 26 ทั้งนี้ปิดกลุ่มโรงแรมที่พักที่มีความเสี่ยงตามคำขอ ไปอีก 1 เดือน

covid13-4

covid13-5

covid13-6

covid13-7

covid13-8

covid13-9

covid13-10

          หน่วยงานราชการที่พร้อมเปิดให้บริการ โดยยังคงเข้มงวดมาตรการเว้นระยะทางสังคม อาทิ ศูนย์ดำรงธรรม, สำนักงานปฏิรูปที่ดิน, ที่ดินจังหวัดและสาขา, สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานขนส่งและสาขา พร้อมเปิดให้บริการยกเว้นการขอใบอนุญาตขับขี่เนื่องจากต้องมีการอบรม ส่วนสาขาย่อยโรงพยาบาลเอกอุดรธานี ขอให้ปิดไปก่อน, สำนักทะเบียนทุกแห่ง ส่วนราชการที่ยังคงปิดให้บริการ ประกอบด้วย สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิดให้บริการจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม, การไฟฟ้าอุดรธานี 2 (หนองบัว) ปิดต่อเนื่องอีก 1 เดือนเนื่องจากไม่พร้อมด้านสถานที่, ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า ปิดต่อเนื่องอีก 1 เดือน ส่วนโรงเรียน สถานศึกษา สถาบันกวดวิชา ให้เป็นไปตามนโยบายของส่วนกลาง

          นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีได้เตรียมการหากรัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยได้ประชุมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมหากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการให้สามารถเปิดดำเนินการได้ ซึ่งหน่วยงานและผู้ประกอบการต่างให้ความร่วมมือในการปฏิบัติมาตรการเป็นอย่างดี

           ในส่วนการดูแลประชาชนในจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 นอกเหนือจากมาตรการของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดมีความพยายามดูแลให้มากที่สุด เช่น การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างในส่วนกลางไม่สามารถกลับจังหวัดอุดรธานีได้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหากมีชาวจังหวัดอุดรธานี จะรับกลับมาและเข้าสู่กระบวนการดูแลต่อไป ส่วนกลุ่มคนเร่ร่อน กลุ่มคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่มีหน่วยงานพัฒนาสังคมให้การดูแล แต่เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์โรคระบาดจึงได้มีการเข้มงวดมากขึ้น โดยจัดตั้ง “ศูนย์ห่วงใย” ขึ้นที่วัดโพธิสมภรณ์ เพื่อดูแลคนกลุ่มนี้ เพื่อดูแลทั้งในด้านสุขภาพและเป็นการควบคุมโรคติดต่อด้วย

           ส่วนกลุ่มคนมีรายได้น้อย จากการสำรวจโรงจำนำในจังหวัดอุดรธานี มีกลุ่มคนมีรายได้น้อยนำทรัพย์สินเข้าโรงจำนำ รวมจำนวน 1,203 ราย ซึ่งเงินจำนำมูลค่าต่ำกว่า 500 บาท จำนวน 376 ราย เป็นเงิน 157,900 บาท จังหวัดได้รวบรวมเงินไปไถ่ถอนทรัพย์สินเหล่านี้คืนให้ และผู้จำนำต่ำกว่า 1,000 บาท มีจำนวน 827 ราย เป็นเงิน 700,000 บาท โดยจังหวัดจะจ่ายดอกเบี้ยให้จำนวน 4 เดือน เจ้าของทรัพย์สินสามารถนำเงินต้นมารับทรัพย์สินคืนไปได้

          เศรษฐกิจในภาพรวม ปัจจุบันรัฐบาลได้มีความพยายามในการดูแลให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด ในส่วนจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ค่อนข้างมาก ในหลายกลุ่มประเภทธุรกิจ จึงได้เชิญผู้ที่มีความพร้อมพูดคุยหารือแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยมีหัวข้อหลักๆ ที่หารือร่วมกันคือ 1.ทำอย่างไรให้ชาวจังหวัดอุดรธานี มีกิน ไม่อด เช่น การทำเกษตร 2. ลดรายจ่าย เช่น การตัดยอดช่วยกลุ่มคนรายได้น้อยของคนจำนำ 3. สร้างโอกาส ทำอย่างไรให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับมาทำมาหากินได้ ให้เกิดการจ้างงาน โดยจะมีการนำเสนอแนวทางดำเนินงานเพื่อหารือแนวทางร่วมกันอีกครั้ง

          ส่วนกรณีการเปิดทำการบินของสายการบินต่างๆ ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ท่าอากาศยานอุดรธานี ได้มีมาตรการควบคุมดูแลอยู่แล้ว แต่ได้สั่งให้เข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งให้มีการลงทะเบียนด้วย QR Code เพื่อติดตามกลุ่มคนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดอุดรธานี หากมีกรณีเจ็บป่วยเกิดขึ้นจะได้ติดตามได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที