194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ESCO Fair ภูมิภาค ทางเลือกใหม่ของการอนุรักษ์พลังงาน

          การสัมมนางาน ESCO Fair ภูมิภาค ทางเลือกใหม่ของการอนุรักษ์พลังงาน โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Image

          สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดการสัมมนางาน “ESCO Fair ภูมิภาค ทางเลือกใหม่ของการอนุรักษ์พลังงาน” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมเจริญศรีแกรนด์ รอยัล อุดรธานี โดยนายประยูร โฮมภิรมย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา นายดนัย เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กล่าววัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

Image
Image


          นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศนั้นจำเป็นต้องอาศัยพลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนในทุกกิจกรรม แต่เมื่อการพัฒนากำลังดำเนินไป การใช้พลังงานก็เพิ่มมากขึ้น แต่พลังงานกลับมีจำนวนจำกัด และการจัดหาพลังงานก็ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ หากสามารถอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโดยตรงและยังช่วยในการลดต้นทุนได้อีกด้วย
          ล่าสุดการได้รับการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจาก บีโอไอ โดยเสนอไป 85 โครงการ ได้รับอนุมัติ 64 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 16,797 ล้านบาท ภาคอีสานอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนที่สุดช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาคือ อุตสาหกรรมการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร 27 โครงการ เงินลงทุนรวม 9,753 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 3,053 คน โดยเฉพาะโครงการผลิตพลังงานและพลังงานทดแทนเอทานอล (Ethanol) และก๊าซชีวภาพ (Bio-gas) โดยมีการลงทุนมากอย่างต่อเนื่องถึง 6 โครงการ รวมเงินลงทุน 7,379 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้มีการทำโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลของบริษัท อุดรไบแมส จำกัด เงินลงทุน 500 ล้านบาท กำลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 15 เมกะวัตต์ การสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจจัดการพลังงานออกแบบติดตั้ง และรับประกันผลประหยัดพลังงานครบวงจรรวมถึงการร่วมลงทุนให้ด้วย ผู้ประกอบการจะได้รับทราบถึง “หลักการ และการให้บริการของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน” ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการรู้และเข้าใจในธุรกิจ ESCO และสามารถคัดเลือก บริษัทจัดการพลังงานได้เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละประเภทของกิจการ
          นายดนัย เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานจนกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำเนินชีวิต ในแต่ละวันความต้องการใช้พลังงานยิ่งเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาข้อมูลอ้างอิง ในปี 2549 มีการใช้พลังงานในปริมาณรวมทั้งสิ้น 63,180 พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ร้อยละ 1.3 ซึ่งทำให้ประเทศต้องนำเข้าพลังงานรวมทั้งสิ้น 58,383 พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบมีมูลค่ารวม 870,171 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.4 จากแนวโน้มการนำเข้าพลังงานที่เพิ่มขึ้นทำให้สูญเสียเงินตราให้กับต่างประเทศ รัฐบาลในส่วนของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานปฏิบัติการ คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ได้ดำเนินการกิจกรรมและมาตราส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของพลังงานของประเทศ ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ทาง พพ. ดำเนินการคือ การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ESCO ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถให้บริการแบบครบวงจรและเสริมสร้างผู้ประกอบการให้มีการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
          พพ.ได้ร่วมมือและให้การสนับสนุนกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดงาน ESCO Fair ภูมิภาคขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางและนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมบริษัทจัดการพลังงานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งเป็นการแสดงผลงานความสำเร็จของการอนุรักษ์พลังงานของ ESCO ในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยมีบริษัท ESCO เข้ามามีบทบาททั้งด้านเทคนิคและด้านการเงินประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานในประเทศได้มีมูลค่ากว่า 500 ล้านบาทต่อปี

Image