194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วีระยุทธ์ วณิชปัญจพล นั่งประธานชมรมธนาคาร อีกสมัย

         นายวีระยุทธ์ วณิชปัญจพล ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี อีกหนึ่งวาระ เป็นวาระที่ 2 ของการบริหารงาน เน้นสานต่อนโยบายเดิมในการผลักดันเศรษฐกิจจังหวัด เพิ่มบทบาทการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะด้านการศึกษาให้มากขึ้น พร้อมให้ความร่วมมือหน่วยงานอื่นเพื่อร่วมพัฒนาทั้งบุคลากรและเศรษฐกิจ

 

          ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นองค์กรภาคเอกชนอีกองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการผลักดันเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะในภาคการเงินการลงทุน เสมือนเป็นแหล่งต้นทุนสำคัญซึ่งเป็นปัจจัยเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจ ชมรมธนาคาร มีวาระการบริหารงาน 2 ปี ซึ่งในปีบริหาร 2551-2552 นี้ นายวีระยุทธ์ วณิชปัญจพล ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี อีกหนึ่งสมัย


           นายวีระยุทธ์ วณิชปัญจพล กล่าวว่า  ในการบริหารงานของชมรมธนาคารนั้น ยังคงใช้นโยบายการบริหารงานเดิม คือยังคงเน้นด้านการส่งเสริมธุรกิจ พัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานีต่อไป แต่สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาในการบริหารงานสมัยนี้ คือ การเพิ่มบทบาทด้านสังคมให้มากขึ้น เช่น การให้ความช่วยเหลือกับผู้ด้อยโอกาสด้านการศึกษาในชนบท ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีสถานศึกษาในชนบทหลายๆ แห่งในจังหวัดยังขาดแคลนทั้งด้านโอกาส และอุปกรณ์การศึกษาอยู่ ซึ่งการช่วยเหลืออาจจะเป็นในลักษณะร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีนโยบายคล้ายคลึงกัน เช่น สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ด้านการศึกษา การกีฬา การสร้างที่เก็บน้ำที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กนักเรียน ในส่วนการให้ความรู้จะเปิดกว้างมากขึ้นมีการสร้างทีมงานด้านการเงิน การธนาคาร เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในจังหวัดอาจจะเป็นรูปแบบการบรรยาย การเป็นวิทยากรให้ความรู้ในสถานศึกษาที่มีความต้องการ
            ด้านความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนในจังหวัด ที่ผ่านมา ชมรมธนาคารได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ซึ่งผลักดันจัดตั้งขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคาดว่าในปี 2551 นี้ น่าจะมีโครงการในการร่วมกันจัดทำมากขึ้นเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจจังหวัด รวมทั้งการร่วมจัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยในปีนี้ยังจะให้ความร่วมมือดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
           

            นายวีระยุทธ์ กล่าวต่อถึงภาพรวมเศรษฐกิจว่า ภาคเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศ ดังที่นักวิชาการในหลายๆ สำนักต่างให้ความคิดเห็นว่า ปี 2550 เผาหลอก ปี 2551 เผาจริงนั้น โดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งประเทศน่าจะเติบโตไปได้ด้วยดี คาดว่าเศรษฐกิจน่าจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 5% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยประกอบ ทั้งปัจจัยภายในโดยเฉพาะในภาคการเมืองซึ่งหากการเมืองลงตัว เศรษฐกิจน่าจะเติบโตได้มากกว่า 5% ด้วยซ้ำ แต่หากการเมืองยังคงมีความล่าช้า เศรษฐกิจอาจจะเติบโตไม่ถึง 4% รวมทั้งปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น ปัญหาซับไพม์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และปัจจัยด้านราคาน้ำมันที่ถีบตัวสูงขึ้น ก็ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศด้วย
            ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี เมื่อมองกลับไปในปี 2550 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับค่อนข้างดีในธุรกิจบางประเภท เช่น การส่งออกของชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในบางบริษัทดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดีมีโบนัสให้พนักงาน 2-3 เท่า ในขณะที่บางบริษัทเป็นลักษณะทรงตัว ซึ่งคาดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการภายในบริษัทเอง ปี 2551 นี้ เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีน่าจะเติบโตไปในทิศทางที่ดีพอสมควร โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีได้แรงสนับสนุนการเงินจากต่างประเทศทั้งภาคแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานยังต่างประเทศและจากเขยต่างชาติ ซึ่งในแต่ละเดือนจะมียอดเงินโอนจากต่างประเทศประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งรายได้ในส่วนนี้จะสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับสินค้าอุปโภค บริโภค และด้านการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างได้ และธุรกิจประเภทสถานศึกษา และสถานพยาบาล ก็เป็นที่น่าจับตามองโดยเฉพาะสถานพยาบาลของเอกชนเชื่อว่าในปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลเอกชนจะมีรายได้ดีพอสมควร
              ดังนั้นเศรษฐกิจทั้งประเทศและจังหวัดอุดรธานี ในปี 2551 นี้ จะเป็นไปในทิศทางใดต้องอาศัยนโยบาย วิสัยทัศน์ ของรัฐบาลชุดใหม่ รวมทั้งการพัฒนา และผลักดันโครงการต่างๆ ออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยว่าจะสามารถนำพาเศรษฐกิจ และแก้ปัญหาต่างๆ ให้คนไทยได้ไปได้มากน้อยเพียงใด