194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ชี้แจง พรบ.จดแจ้งการพิมพ์ สำหรับนักหนังสือพิมพ์

การประชุมชี้แจง พรบ.จดแจ้งการพิมพ์ นักหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน

          สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดอบรมสัมมนาชี้แจงพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ให้กับนักหนังสือพิมพ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Image

          สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายบรรณาธิการภาคอีสาน จัดการประชุมสัมมนาชี้แจงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2551 โดยมีนายมานิจ สุขสมจิตร อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันอิศรา เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่นักหนังสือพิมพ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการหนังสือพิมพ์ในอันที่จะเป็นหลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน โดยมีสมาชิกเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน บรรณาธิการและนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคอีสานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

Image

          นายมานิจ สุขสมจิตร อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้อธิบายถึงพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช 2550 ที่เป็นเรื่องใหม่ของวงการหนังสือพิมพ์ไทย ที่กฎหมายเพิ่งมีผลบังคับใช้ จะเป็นหลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพและการแสดงความคิดเห็น  เนื่องจากพรบ.นี้ได้กำหนดให้หนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ภายในราชอาณาจักรต้องจดแจ้งการพิมพ์ ต่างจังหวัดให้ยื่นขอจด ณ สำนักศิลปากร 1-15  โดยจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลำภู เลยและมหาสารคาม ยื่นได้ที่สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น แต่ในส่วนของหนังสือพิมพ์ที่ได้แจ้งความแก่เจ้าพนักงานการพิมพ์ตามพรบ.การพิมพ์ พ.ศ.2484 ก่อนที่พรบ.นี้จะมีผลบังคับใช้ ก็ได้ถือว่าหนังสือพิมพ์ดังกล่าว ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา บรรณาธิการหรือเจ้าของกิจการ ได้มีการจดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว

          ที่ประชุมยังได้ขอความร่วมมือองค์กรสมาชิกทุกองค์กร ในเรื่องการนำเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม การปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ศาสนา การนำเสนอและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ โดยขอให้ระมัดระวังในการนำเสนอเพื่อประโยชน์สาธารณะและประเทศชาติ

Image

         นอกจากนี้ เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน นายสุนทร จันทร์รังสี ผู้บุกเบิก นสพ.โคราชรายวันและประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีมติเลือก นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง บก.นสพ.ประชมคมอุดรธานี เป็นประธานเครือข่ายคนใหม่ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 พร้อมทั้งได้มีการแนะนำคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ด้วย