194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ความรู้ด้านพลังงาน

แนวทางการประหยัดพลังงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานราชการ ต้องลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในหน่วยงานลง อีกทั้งให้มีคณะทำงานในการกำหนดแผนงาน นโยบาย และเป้าหมายในการลดใช้พลังงานลงอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการกำหนดบทลงโทษสำหรับหน่วยงานที่ฝ่าฝืน หรือไม่สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมาย
9854 view 2012-04-02 04:59:10

มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมนอกสถานที่ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ

คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และขอให้เน้นวัตถุประสงค์การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการประหยัดค่าใช้จ่าย และให้สำนักงบประมาณร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามมติคณธรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องพลังงานต่อไป
2360 view 2012-04-02 02:48:13

กพช.อุ้มLPGภาคครัวเรือนสิ้นปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานชาติ (กพช.)
1491 view 2012-03-26 10:00:32

พลังงานชีวมวล

ชีวมวล (Biomass) แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่กำลังได้รับความสนใจ นำไปใช้ในการผลิตพลังงานมากที่สุด ทั้งในรูปแบบไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงเหลวทดแทนน้ำมัน เนื่องจากมีวัตถุดิบหลากหลายรูปแบบ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ไม้โตเร็ว วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและของเหลือจากอุตสาหกรรม
7050 view 2012-03-16 06:38:46

การประหยัดพลังงานในบ้าน

การประหยัดพลังงานในบ้าน -ออกแบบบ้านที่มีลักษณะโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกมีการระบาย ความร้อนได้ดีสำหรับทิศทางของบ้านควรหันหน้าไปในแนวทิศเหนือ-ใต้ -สร้าง บ้านด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี หรือติดตั้งฉนวนกันความร้อน -จัดพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนจากแสงแดด ห้องนอนไม่ควรอยู่ทิศตะวันตก ห้องรับแขกและห้องนั่งเล่น ควรตั้งอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้
2137 view 2012-03-16 04:17:13

อิมแพ็ค รณรงค์ลดใช้พลังงานลดโลกร้อน โชว์ระบบจัดการ ISO 50001 รายแรกของไทย

อิมแพ็ค ร่วมรณรงค์ลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ภายหลังผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เป็นรายแรกของประเทศ ล่าสุดจัดกิจกรรม รวมพลัง 2 ล้อลดโลกร้อน สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานใช้จักรยานในการเดินทางปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานน้ำมันและปัญหามลภาวะ
4091 view 2012-03-16 03:14:08

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 นครราชสีมา สานต่อโครงการบูรณาการเขตเกษตรเศรษฐกิจฯ ดึงเทคโนโลยีประยุกต์ ดินดานลด ผลผลิตเพิ่ม

สศข.5 เดินหน้าสานต่อโครงการนำร่องต้นแบบบูรณาการเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่ออาหาร พลังงาน และอุตสาหกรรม มันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา จับมือทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมการไถระเบิดดินดานในแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรตามโครงการในพื้นที่ มุ่งคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทน (E85) เพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา หวังกระจายโอกาสให้ครอบคลุมในกลุ่มอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง โดย สศข.5 จะติดตามประเมินผลโครงการฯ ต่อไป
1945 view 2012-03-16 03:06:43

การท่าเรือแห่งประเทศไทยตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า

นายเฉลิมชัย มีคุณเอี่ยม ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทท.มีแผนที่จะจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนโดยการติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 84 ชุด บริเวณถนนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ซึ่งจะเป็นพลังงานทางเลือกจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของ ทลฉ. เช่น พลังงานลม หรือพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยเสริมระบบพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นการเพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมและยกระดับการให้บริการ โดยเน้นให้ ทลฉ.เป็นท่าเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Port) มุ่งเน้นการดำเนินการต่างๆ ในเชิงอนุรักษ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกโดยรวมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย คาดว่าการติดตั้งกังหันลมดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค.นี้
2378 view 2012-03-16 03:00:05

ธุรกิจขนส่งบี้ปตท.ลดต้นทุนNGV

ธุรกิจขนส่งบี้ปตท.ลดต้นทุนNGV ผู้ประกอบการขนส่งจี้ ปตท.แยกต้นทุนราคาเนื้อก๊าซเอ็นจีวี ระบุหากแยกต้นทุนราคา แอลเอ็นจีออก จะทำให้ต้นทุนรา คาเอ็นจีวีลดลง 25%
1551 view 2012-02-29 05:32:25

เล็งซื้อพลังงานเพื่อนบ้านผลิตไฟฟ้า

เล็งซื้อพลังงานเพื่อนบ้านผลิตไฟฟ้า นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 70% ดังนั้น การจัดหาไฟฟ้าในอนาคตจึงต้องมีการพิจารณาจัดหาไฟฟ้าด้วยการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่หลากหลายชนิด เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการจัดการไฟฟ้าและเสถียรภาพด้านราคาไฟฟ้าในประเทศ ดังนั้นการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2553-2573 (PDP 2010) ครั้งต่อไป กำหนดให้ภายในปี 2573 ประเทศไทยจะมีการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประมาณ 9,200 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ เป็นต้น
1414 view 2012-02-29 05:23:31