194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ทำความรู้จักอาคารสีเขียวกันเถอะ...

ทำความรู้จักอาคารสีเขียวกันเถอะ...

         อาคารเขียว เกิดจากแนวคิดในช่วงวิกฤติพลังงานระหว่างปี พ.ศ. 2513 หลายองค์กรในอเมริกาเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีองค์กรเฉพาะเพื่อประเมินความเป็น “สีเขียว” ของอาคาร ดังนั้น สถาปนิกแห่งอเมริกา จึงจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี พ.ศ. 2523 ให้เป็นแหล่งความรู้และค้นหาวิธีการออกแบบอาคารที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีองค์กรทยอยเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งโปรแกรม LEED การออกแบบเพื่อการเป็นผู้นำทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอเมริกา ในปี พ.ศ. 2526

energy2-4

อาคารสีเขียวแท้จริงคือ...
         แนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของตัวอาคารไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงาน น้ำประปา และวัสดุต่างๆ รวมทั้งลดผลกระทบของตัวอาคารต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคารและสิ่งแวดล้อม ผ่านการออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินการ การบำรุงรักษา ไปจนถึงการกำจัดอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ตลอดช่วงชีวิตการดำรงอยู่ของตัวอาคาร
         หากอาคารในบ้านเราที่มีให้เห็นอยู่ดาษดื่น ทั้งที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและที่กำลังจะก่อสร้าง ทุกอาคารหันมาใส่ใจ หรือรัฐบาลกำหนดขึ้นมาเป็นมาตรฐาน หรือตั้งเป็นกฎเกณฑ์ที่ทุกอาคารต้องปฏิบัติ คงเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล เพราะอาคารสีเขียวใช้พลังงานน้อยกว่าอาคารปกติร้อยละ 40-50 และใช้น้ำน้อยกว่าร้อยละ 20-30 โดยแม้จะทำให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-8 แต่ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จะคืนทุนส่วนนี้ภายใน 3-5 ปี
         การได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับแสนแดดและมองเห็นทิวทัศน์ จะทำให้คนทำงานรู้สึกเชื่อมโยงกับโลกภายนอก และจิตใจสงบสบาย งานวิจัยหลายชิ้นพิสูจน์แล้วว่าหากมีโอกาสสัมผัสแสงแดดและทัศนียภาพในที่ทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานของคนจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12-15

ด้านคุณภาพของอากาศ :
         อาคารสีเขียวนั้นมีทั้งสดชื่นและดีต่อสุขภาพ เนื่องจากจำเป็นต้องสร้างให้มีอากาศบริสุทธิ์พัดผ่านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้ผ่านมาตรฐานสากลของสมาคมวิศวกรรมระบบปรับอากาศระบายอากาศและการทำความเย็นแห่งสหรัฐอเมริกา (ASHRAE)62 ข้อ อาคารสีเขียวจะหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุภายในอาคารที่ก่อให้เกิดสารอินทรีย์ไอระเหยอันเป็นอันตรายต่อร่างกาย

สำหรับประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม :
         จะเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์และปกป้องความหลากหลายของระบบนิเวศพัฒนาคุณภาพอากาศและน้ำ ลดการเกิดขยะ อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยกรีนเฮาส์ก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศ

สำหรับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ :
         เราสามารถลดค่าใช้จ่ายการดำเนินการ เพิ่มคุณค่าให้สินทรัพย์และเพิ่มกำไร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพ่อใจของพนักงาน และเพิ่มมูลค่าการใช้งานตลอดช่วงชีวิตของอาคาร

ประโยชน์ต่อสุขภาพและสังคม :
         จะสามารถพัฒนาคุณภาพของสภาพแวดล้อมทางอากาศ อุณหภูมิและเสียง ทำให้ผู้ใช้อาคารมีสุขภาพและความสะดวกสบายมากขึ้น ลดภาระต่อระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น และเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สังคมโดยรวมอีกด้วย

         “เอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำของโลกในแง่ปริมาณของอาคารสีเขียวสร้างใหม่ ที่จะผ่านการรับรองมาตรฐานในทศวรรษต่อไปนี้ คิดเป็นพื้นที่อาคารรวมถึงแปดพันล้านตารางฟุต และจีนจะเป็นผู้นำระดับภูมิภาคที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในหมวดอาคารเพื่อการพาณิชย์ ถึง 4.7 พันล้านตารางฟุต และอาคารที่พักอาศัย 3.5 พันล้านตารางฟุต มากที่สุดภายในปี พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละ 2-3 ของพื้นที่การก่อสร้างทั้งหมด” โดย มร.ฮิเซมเอ็มแทบก้า ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจสิ่งแวดล้อมภาคพื้นเอเชีย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

          ระบุ ประเทศจีนตั้งเป้าอาคารสีเขียวไว้อยู่ที่ 400 พันล้านตารางฟุต ภายในปี พ.ศ.2568 เท่านั้น แม้เกณฑ์ในการประเมินอาคารสีเขียวของจีนและเกิดและพัฒนาขึ้นช้ากว่าประเทศอื่นแต่ความที่ได้รับการสนับสุนนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ ทำให้น่าจะกลายเป็นมาตรฐานหลักของท้องถิ่นในการก่อสร้างต่อไป และอินเดียจะตามจีนมาติดๆ ในด้านปริมาณพื้นที่ซึ่ได้รับการรับรองมาตรฐานก่อสร้าง โดยมีการเติบโตอย่างช้าๆ แต่หนักแน่น ประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ โครงการที่ผ่านมาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นอาคารที่มีอยู่เดิมทั้งประเภทพาณิชย์และที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในประเทศที่กฎหมายเดิมใกล้เคียงกับมาตรฐานของอาคารสีเขียวอยู่แล้ว เช่น ออสเตรเลียและสิงคโปร์ ขณะที่ไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับให้ทุกอาคารต้องได้รับมาตรฐานอาคารเขียว แม้จะยังไม่มีกฎหมายบังคับแต่ไทยมีอาคารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวแล้วหลายแห่ง อาทิ อาคารปูนซิเมนต์ไทย สำนักงานปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีอาคารที่ได้รับการรับรองเรื่องคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคารโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รถไฟฟ้ามหานคร ศูนย์การค้ามาบุญครอง โรงแรมโอเรียนเต็ล ฯลฯ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก...วารสารศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 16: กรกฎาคม – กันยายน 2557
รวบรวมโดย...ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี