194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เกาะพะลวย เกาะพลังงานสะอาดแห่งแรกของไทย

 

เกาะพะลวย
เกาะพลังงานสะอาดแห่งแรกของไทย

        phaluy3-5 

       ขอขอบคุณภาพจากเว็บ www.prachachat.net

           การสร้างเมืองตัวอย่างที่ใช้พลังงานสะอาดทั้งเมืองนั้น เกิดขึ้นจริงแล้วที่เกาะเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่มีชื่อว่า เกาะพะลวย ซึ่งได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากกระทรวงพลังงานและหน่วยงานพันธมิตรมาตั้งแต่ปี 2554 จนได้ชื่อว่าเป็นเกาะพลังงานสะอาดแห่งแรกของเมืองไทย
         โครงการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นมามากมายบนเกาะเล็กๆแหง่นี้มีศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเป็นโครงการนำร่องซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชน 2 แห่ง คือ EGCO และ Osisu ปรับปรุงจากอาคารไม้เดิมซึ่งชำรุดทรุดโทรมและไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วให้กับมามีชีวิตใหม่เริ่มจากการแก้ไขอาคารให้มีการนำแสงธรรมชาติมาใช้โดยผ่านหน้าต่างทุกบานของอาคารที่มีอยู่เดิมทุกช่องเปิดของอาคารจะเป็นจุดรวมสายตาเป็นช่องนำแสงธรรมชาติระดับแสงสว่างจากภายนอกได้การคำนวณให้เพียงพอต่อการเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานบางส่วนจะมาจากแผงโซล่าร์เซลล์ทำให้ตัวอาคารมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น วัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์นิทรรศการทั้งหมด เป็นวัสดุที่มาจากการ Reuse (เศษวัสดุที่นำกับมาใช้ใหม่) และ Recycle (เศษวัสดุที่ผ่านการแปลงสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่) เช่น เส้นใยเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรม เศษเหล็กเนื้อดียางรถผสมเศษวัสดุจากหาดทราย เส้นดาย หรือแม้แต่กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เหลือทิ้ง
      นอกจากศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดแล้ว โครงการพัฒนาเกาะพะลวยยังครอบคลุมการพัฒนาแหล่งน้ำ เส้นทางคมนาคม สิ่งปลูกสร้าง การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยโครงการทั้งหมดล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้พลังงานสะอาดและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เกาะพะลวยแห่งนี้กลายเป็น “พะลวย กรีนไอส์แลนด์” เกาะพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของไทยดังที่ตั้งใจ อาทิ ถ่านไม้ที่ผลิตจากเตาเผ่าประสิทธิสูงการผลิตก๊าชชีวมวลจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ตลอดจนส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน การใช้ใบโอดีเซลในรถยนต์และเรือประมงพื้นบ้าน การใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานในครัวเรือน การใช้มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าบนเกาะ มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการแปลรูปอาหารทะเลตากแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนให้ชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาพลังงานควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกาะ ฯลฯ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


                phaluy3-3             

     ขอขอบคุณภาพจากเว็บ www.weekendhobby.com

         สิ่งที่สะดุดตาสำหรับผู้มาเยือนครั้งแรกนั้นคือแผงโซล่าร์เซลล์ และกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่มีรูปลักษณะโดดเด่นตลอดจนภาพวิถีชีวิตเรียบง่ายรวมถึงธรรมชาติที่ยังคงสะอาดบริสุทธิ์ เกาะพะลวยมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 500 คน พื้นที่เกษตรประมาณ 5,000 ไร่ และเรือหางยาวสำหรับทำประมงขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่ง 

                              phaluy3-1

 ขอขอบคุณภาพจากเว็บ  pantip.com

     ด้วยขนาดของพื้นที่เกาะที่ครึ่งหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองและอีกครั้งหนึ่งอยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์ซึ่งเปิดให้เอกชนเช่าอาศัยทำกินทำให้เกาะแห่งนี้ยังมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวอีกมากไม่ว่าจะเป็น ชายหาด ภูเขา สัตว์น้ำ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นจุดขายเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปได้โดยจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันของชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมกับการส่งเสริมให้เกาะแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการใช้พลังงานสะอาดและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่น่าสนใจมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย

 

ขอขอบคุณ วารสาร กกพ. คนกำกับ ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 เดือนธันวาคม 2558-มกราคม 2559 คอลัมน์ กกพ. กับการคุ้มครองสิทธิ์ หน้าที่ 18-19