194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

มาตรฐานสัญญานบริการไฟฟ้า

 

มาตรฐานสัญญานบริการไฟฟ้า

               servit3-1

 

             ขอขอบคุณภาพจาก www.poolprop.com

 

               สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วารสาร กกพ. คนกำกับ ฉบับนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังถึงมาตรฐานการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ที่มีกว่า 20 ล้านราย ว่า กกพ. ได้ยกระดับการคุ้มครองฯ จากสัญญาเดิม ภายใต้ประกาศมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ 2558  ของ กกพ. ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (PEA และ กฟน.) จะไปยกร่างสัญญาใหม่เพื่อใช้กับผู้ใช้ไฟประเภทรายย่อย (บ้านอยู่อาศัยกิจการขนาดเล็ก) ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี 2558 โดยมีสาระสำคัญ 12 ประเด็น คือ
                1. การไฟฟ้ามีหน้าที่ดำเนินการให้เกิดข้อผูกพันในสัญญาบริการนี้ กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยทุกราย (ทั้งเก่าและใหม่) รวมทั้งเผยแพร่สัญญาเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบริการทราบ
                2. การไฟฟ้ามีหน้าที่ตรวจสอบเครื่องวัด (มิเตอร์) ให้แสดงค่าเที่ยงตรงทุก 3 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบที่กำหนด
                3. การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต้องประกาศให้ทราบก่อนเป็นการล่วงหน้า
                4. การจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า นอกจากส่งไปยังสถานที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถแจ้งให้ส่ง ณ สถานที่อื่นๆเพิ่มเติมตามที่ตกลงได้
                5. การไฟฟ้าต้องเก็บข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังไว้น้อยกว่า 2 ปี เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ
                6. กำหนดระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า ไม่น้อยกว่ากว่า 10 วัน นับจากในวันที่ลงใบแจ้งหนี้ฯ โดยหลังจากนั้นหากยังไม่มีการชำระ ต้องมีการแจ้งเตือนเป็นหนังสืออย่างน้อย 5 วัน จึงจะงดจ่ายไฟได้
                7. ขั้นตอนการงดจ่ายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ กกพ. กำหนด (ประมาณ 5-6 วัน) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะเสียค่าธรรมเนียมตัด-ต่อ กระแสไฟฟ้าต่อเมื่อมีการงดจ่ายไฟฟ้าแล้วเท่านั้น
                 8. กรณีเครื่องวัดหน่อยผิดพลาดคลาดเคลื่อนเป็นเหตุให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าต่ำกว่าจริง จะปรับปรุงยอดเพื่อเรียกเก็บย้อนหลังได้ตามเวลาที่ตรวจพบแต่ไม่ให้เกิน 3 ปี
                 9. การไฟฟ้าต้องจ่ายดอกผลที่เกิดจากการวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าทุกรอบระยะเวลา 5 ปี
                10. การต่อไฟฟ้าคืนหลังจากงดจ่ายกระแสไฟฟ้าต้องดำเนินงานทันที (ภายใน 1 วัน )
                 11. การไฟฟ้าต้องให้บริการทั่วไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กกพ. กำหนด
                 12. หากมีข้อเรียกร้องจากผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการจัดการแก้ไขฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีซึ่งต้องประกาศกำหนดเวลาในขั้นตอนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ


servit3-4

 

               ขอขอบคุณภาพจาก epay.pea.co.th

 

          มาตรฐานสัญญาบริการที่ กกพ. ประกาศใช้นั้นเป็นเพียงหนึ่งใน 5 ส่วน ภายใต้ “แผนคุมครองผู้ใช้พลังงาน” โดยมีอีก 4 ส่วนที่สำคัญ คือ 1) การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานโดย คพข. 2) การกำหนดอัตราค่าบริการ (ค่าไฟฟ้า)
 3) มาตรฐานคุณภาพบริการและ 4) การใช้ระบบไอทีเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องเรียนระหว่าง กกพ. PEA และ กฟน. ทั้งนี้ วารสาร กกพ. คนกำกับ จะได้นำความคืบหน้าเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในส่วน อื่น ๆ มานำเสนอต่อท่านผู้อ่านต่อไปครับ

 

ขอขอบคุณ วารสาร กกพ. คนกำกับ ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 เดือนธันวาคม 2558-เดือนมกราคม 2559

คอลัมน์ กกพ. กับการคุ้มครองสิทธิ์ หน้าที่ 12-13