194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ถกประเด็นและติดตามความคืบหน้าโครงการในการประชุม กรอ.อุดรธานี

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ถกประเด็นและติดตามความคืบหน้าโครงการในการประชุม กรอ.อุดรธานี

speak-udchamber


          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ กกร.จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย หอการค้า, สภาอุตสาหกรรม, ชมรมธนาคาร, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมประเด็นนำเสนอที่ประชุม กรอ.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงาน การทบทวนโครงการ/ กิจกรรมที่สำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานี รวมถึงรับฟังความคิดเห็นทั้งข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ โดยมี นางฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม

          ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในการติดตามความคืบหน้าในเรื่องเดิมที่เคยเสนอต่อการประชุม กรอ. ไว้ ประกอบด้วย
1. การลดภาษีป้ายภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ
โดยตาม พรบงภาษีป้าย กำหนดให้ (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ ห้าร้อยตารางเซนติเมตร (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาทต่อห้าร้อยเซนติเมตร (3) ป้าย (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 40 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
ซึ่งหากสามารถลดภาษีป้ายได้จะสามารถจูงใจให้ผู้ประกอบการในการใช้ป้ายภาษาต่างประเทศมากขึ้นและสอดคล้องกับการเข้าสู่ AEC ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยว นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในจังหวัดอุดรธานี จะเป็นประโยชน์ต่อภาคการค้า การบริการในจังหวัดอุดรธานี อีกทั้งหากป้ายมีจำนวนมาก จะสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
2. การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยว หรือ TAX Refund
3. การจัดตั้งจุดทำบัตรผ่านแดนที่จังหวัดอุดรธานี
ที่ประชุมได้เสนอให้ประสานกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงทำความเข้าใจข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ภาครัฐจะนำมาใช้ในเร็ววันนี้ ประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการ (ปจ.) โดยเห็นควรเสนอให้สถาบันการศึกษาจัดทำหลักสูตร เพื่อฝึกเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถโดยตรงในการทำงานในสถานประกอบการ
2. ระดับการศึกษาของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
3. การรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ในภาคการท่องเที่ยว ที่ประชุมเสนอให้
1. มาตรการกวดขันห้องเช่ารายวันที่ไม่ใช่โรงแรม
2. การเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจีน
3. ความชัดเจนรถนำเที่ยวจาก สปป.ลาว เข้าประเทศไทย
และติดตามความคืบหน้าโครงการน้ำที่นำเสนอต่อที่ประชุม กรอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในการประชุมที่ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม