194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ เตรียมจัด “ประกวดแผนธุรกิจ” ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

หอการค้าอุดรฯ เตรียมจัด “ประกวดแผนธุรกิจ” ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เตรียมจัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สำหรับนักเรียน นักศึกษา และนิสิตระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) รวมทั้งระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานโครงการฯ

the-tutorials12

          นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล ประธานโครงการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปี 2559 เปิดเผยว่า หอการค้าฯ จัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ ต่อเนื่องมาแล้ว 7 ปี โดยในปีนี้ จะเป็นปีที่ 8 ของการจัดทำโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และตระหนักถึงความสำคัญในการเขียนแผนธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การนำเสนอแผนธุรกิจที่ดี รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่อย่างมีคุณภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการให้กับเยาวชนที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเมื่อจบการศึกษาจะไปประกอบธุรกิจต่อไป ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการนำงานวิจัยนวัตกรรมไปสู่การลงทุนที่เกิดผลในเชิงพาณิชย์ได้จริงต่อไป
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้คือ นักเรียน นักศึกษา นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช., ปวส.) และระดับปริญญาตรีจากทั่วประเทศ ชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ

          ในด้านความร่วมมือนั้น หอการค้าฯ จะได้ประสานหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทห้างร้าน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ส่วนรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการนั้น หอการค้าฯ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-248582, 242693