194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประธานหอการค้าอุดรธานี ให้ความคิดเห็นต่อการจัดทำโครงการจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดฯ

ประธานหอการค้าอุดรธานี ให้ความคิดเห็นต่อการจัดทำโครงการจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดฯ

    เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความคิดเห็น และแนวทางการจัดทำโครงการวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ โดยมี รท.ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร ผชช.ด้านสังคม, นายพงศ์สีห์ ชุมสาย ณ อยุธยา อดีตรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะเข้ารับทราบข้อมูล

yota1

yota2

yota3

    รท.ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร ได้สอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี อาทิ นโยบาย วิสัยทัศน์หอการค้าต่อการพัฒนาจังหวัด ตลอดจนแนวทางด้านอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ อย่างมีประสิทธิภาพ

yota4

    นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หอการค้าอุดรธานี มีนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่จะผลักดันเมืองอุดรธานีให้มีความเติบโต เข้มแข็งทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้น หอการค้ามีแนวคิดที่จะผลักดันให้ ?จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองคู่ขนานกับนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว? ให้เป็นคู่ค้าสำคัญของทั้งสองประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการซื้อขายจำนวนมหาศาล ในส่วนการพัฒนาและผลักดันจังหวัดอุดรธานี ในมุมมองของหอการค้าด้านต่างๆ นั้นแยกเป็น

    การผลักดันให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองแห่งการช้อปปิ้ง หากจะพูดถึงภาคการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีนั้น ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา คือ มีเกจิอาจารย์ วัดวาอารามที่มีชื่อเสียง ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั้น ไม่มีที่โดดเด่นมากนัก หอการค้าจึงมีแนวคิดที่จะผลักดันให้จังหวัดอุดรธานี เป็น ?เมืองแห่งการช้อปปิ้ง? เนื่องด้วยมีห้างสรรพสินค้ามากมายเข้ามาปักธงในจังหวัด อาทิเช่น เซ็นทรัลพลาซา ยูดีทาวน์ โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร เป็นสิ่งดึงดูดใหนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง สปป.ลาว และเวียดนามเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวอุดรธานีมากขึ้นด้วย

    การผลักดันสนามบินนานาชาติอุดรธานี ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น คือ หอการค้าได้นำเสนอต่อครม.สัญจรในการปรับปรุงและพัฒนาสนามบินจังหวัดอุดรธานีให้มีความเป็นสากลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมอาคารสนามบิน หรือการพัฒนาระบบภายใน หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับจำนวนเที่ยวบินที่มากขึ้น และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายของคน งาน และเงิน เป็นจำนวนมาก

    การผลักดันรถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในด้านโลจิสติกส์การขนส่งสินค้า ตลอดจนการคมนาคมก็จะสะดวกสบายมากขึ้น

    การขยายวงแหวนแห่งที่ 2 เพื่อรองรับความเติบโตของเมืองอุดรธานี ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถบรรทุกสินค้าผ่านเส้นทางจังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวนมากถึง 200-300 คันต่อวัน ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างมาก การขยายวงแหวนแห่งที่ 2 จะช่วยในการจราจรให้สะดวกสบายมากขึ้น

    แนวคิดเรื่องการจัดทำเขตเศรษฐกิจเสรี โดยใช้พื้นที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในกลุ่มอินโดจีนนี้ สินค้าไทยถือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เรามีจุดแข็งในด้านนี้ ดังนั้นการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษจะส่งเสริมให้สินค้าไทย สินค้าอุดรธานี ค้าขายได้มากยิ่งขึ้น

    การส่งเสริมกิจการยางพารา หอการค้ามีแนวคิดในการผลักดันให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากทั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเอง รวมทั้งจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู ซึ่งคาดว่าอีก 3 ปีข้างหน้าจะมีผลผลิตยางพารามากกว่า 10 ล้านไร่ ออกสู่ตลาด ดังนั้นหากมีการส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการค้าในภาพรวมของยางพาราจะส่งผลให้เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี และภาคอีสานตอนบนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

    การเตรียมพร้อมบุคลากร หอการค้าได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการแข่งขันและประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด โดยได้ก่อตั้งกลุ่ม YEC ขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ สร้างเครือข่ายทางการค้า

yota5

    การทบทวนภาษีป้ายภาษาต่างประเทศ

    เป้าหมายธุรกิจของชาวอุดรธานี ในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐานลูกค้าส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในกลุ่มอินโดจีน เช่น จีน เวียดนาม สปป.ลาว ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจต่างๆ จะต้องมีความพร้อม มีความเข้มแข็งที่จะแข่งขันกับนักธุรกิจใน AEC ด้วย

    ด้านสาธารณสุข การเข้าถึงการรักษาถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นโรคภัย ไข้เจ็บต่างๆ ก็อาจจะมากับกลุ่มนี้ด้วย ดังนั้น การเข้าถึงการรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่เฉพาะในคนไทย คนต่างด้าวก็ควรจะได้รับการรักษาด้วยเพื่อเป็นการป้องกันโรคภัยต่างๆ ที่อาจมีการแพร่กระจายสู่ชุมชน

    ในส่วนของโครงการเหมืองแร่โปแตซนั้น หอการค้าจังหวัดอุดรธานีเห็นว่าควรมีการศึกษาผลกระทบต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วย