194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประสิทธิภาพของธุรกิจไทยสร้างได้ด้วยการบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพของธุรกิจไทยสร้างได้ด้วยการบริหารจัดการ

          ในฉบับนี้ขอ นำเสนอบทความที่มีสาระความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทบริการล้วนต้องมีการเตรียมตัวเพื่อ เตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขณะ ความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นักธุรกิจหรือเจ้าของ ธุรกิจควรให้ความสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า นั้นเป็นสิ่งแรกที่มองข้ามไม่ได้ สำหรับบทความฉบับนี้ดิฉันขอนำเสนอสาระความรู้ในเรื่องของการบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ภายในองค์กร เนื่องจากคำนิยามของโซ่อุปทานนั้นดิฉันคาดว่าผู้อ่านหลายท่านคงจะเคยได้ยิน มาบ้างแล้ว ส่วนในเรื่องการบริหารโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้ เปรียบทางการแข่งนั้นดิฉันว่าเป็นสิ่งที่หลายธุรกิจควรทำความรู้จักและนำไป ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

management1

          ถ้าจะพูดถึงการบริหารโซ่ อุปทานนั่นคือการมองไปที่การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างไรให้รวด เร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการพัฒนาวิธีการดำเนินงานตามกระบวนที่เรียกว่าลีน (Lean) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่อยู่ใน field ของ logistic กระบวนการของลีนนั้นเป็นกระบวนการที่ช่วยในการขจัดความสูญเปล่าจากการดำเนิน งานในแต่ละกิจกรรมการทำงาน โดยลีนจะเข้ามาช่วยจัดการกับการใช้เวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-value added) ระหว่างกระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการใช้ ระยะเวลาลดลงรวมถึงต้นทุนที่จะเสียไปต่ำที่สุด

          ปัจจุบันนี้หลาย องค์กรเริ่มให้ความสนใจในการนำกระบวนการของลีนมากขึ้นและนำมาใช้ในการปรับ ปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่เป็นสายการผลิตนั้นจะสามารถเพิ่มการควบคุมและ เห็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่ไม่ใช่ว่าธุรกิจบริการจะไม่สามารถทำได้ธุรกิจบริการก็สามารถนำกระบวนการ ลีนมาช่วยลดหรือขจัดกิจกรรมการให้บริการที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าลง ซึ่งธุรกิจบริการที่เริ่มนำกระบวนการลีนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โรงพยาบาลที่นำเอากระบวนการลีนมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริการแก่คนไข้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนไข้ฉุกเฉินที่ต้องการรับการผ่าตัด ในทันทีดังนั้นเพื่อช่วยเหลือชีวิตของคนไข้ให้ทันท่วงทีโรงพยาบาลจึงจำเป็น ต้องให้ความใส่ใจ อีกทั้งยังมีธุรกิจโรงแรมที่ลูกค้าต้องการความรวดเร็วจากขั้นตอนการ check in และ check out ที่บางครั้งยังต้องใช้เวลารอคอยค่อนข้างนานเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความไม่พึง พอใจในการให้บริการอาจจะส่งผลไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจได้

          สุดท้ายแล้วการเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานก่อนการ เข้ามาของคู่แข่งจากประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนหรือประเทศ อื่นๆ ก็ตาม คนไทยควรจะตระหนักให้ดีเพื่อพร้อมที่จะก้าวอย่างมั่นใจในเวทีอาเซียนที่ กำลังจะมาถึง ในฉบับหน้าจะขอลงลึกและยกตัวอย่างธุรกิจที่นำเอากระบวนการลีนไปใช้และสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วได้อย่างแท้จริง ดังนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ

นส.อรุณณีย์ ปุณณะนิธินนทน์
สมาชิก YEC อุดรธานี