194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การประชุมแก้ไขปัญหาจราจรแออัดจังหวัดอุดรธานี ระยะกลาง ระยะยาว

การประชุมแก้ไขปัญหาจราจรแออัดจังหวัดอุดรธานี ระยะกลาง ระยะยาว

traffic1

traffic2

     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี นายขจิต หิรัญพฤกษ์ ขนส่งจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาการแก้ไขปัญหาจราจรแออัดในะยะกลาง ระยะยาว ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอาทิเช่น นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นางพจนีย์  ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี, ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี, ผู้แทนแขวงการทางอุดรธานี, ผู้แทนทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี, เทศบาลนครอุดรธานี, นายกฤษฎา อึ้งมณีประเสริฐ ผู้แทน สนข. เป็นต้น

    ตามมติคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดอุดรธานี (อจร.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2555 ให้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรในระยะกลางและระยะยาวในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และจังหวัดอุดรธานีได้แต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยได้มอบหมายให้ขนส่งจังหวัดอุดรธานีเป็นคณะทำงานฯ เพื่อศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

traffic5

    โดยสาเหตุของปัญหาการจราจรแออัดในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เนื่องจากลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตขาดความชัดเจน การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ทำให้ขาดสมดุลในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ถนนที่อยู่ในโครงสร้างการใช้ที่ดินแบบเดิมไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและรูปแบบการเดินทางในชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ก่อให้เกิดปัญหาจราจรคับคั่งในบางพื้นที่, การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาถนนทางแยก ทางลอด และทางต่างระดับ ทางข้าม จุดกลับรถไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นได้ รวมถึงการขาดระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน ส่งผลถึงความคล่องตัวในการจราจรบนเส้นทางต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมงเร่งด่วน

    การแก้ไขปัญหานั้น ปัจจุบันได้แยกการทำงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ในช่วง 6 เดือน -  1 ปีนั้น เทศบาลนครอุดรธานีกำลังแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณถนน 9 สายสำคัญในเขตเทศบาล ส่วนระยะกลาง เป็นการแก้ไขปัญหาในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า และระยะยาว คือ หลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

traffic4

traffic3

    ในส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะกลางนั้น แยกเป็น
    - ในการกำหนดลักษณะพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขยายความเจริญเตอบโตของเขตเมืองให้มีความชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดอุดรธานี ความเจริญรวมอยู่ที่จุดเดียว ควรได้รับการพัฒนาขยายเขตเมืองออกไปอีก โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้นำเสนอให้มีการขยายเมืองโดยการจัดทำถนนวงแหวนรอบที่ 2 เส้นทาง นาข่า ? สุมเส้า ? หนองหาน - กุมภวาปี ? ถนนหมายเลข 2 เพื่อให้ความเจริญได้ขยายตัวออกสู่รอบนอก ซึ่งจะเป็นการลดความแออัดของการจราจรในเขตเมืองอุดรธานีได้
    - การปรับปรุงแก้ไขพื้นที่บริเวณที่มีการจอดรถหนาแน่น ควรมีการกำหนดแนวเขตให้มีที่จอดรถที่ชัดเจนและหากเจ้าของรถประสงค์จะจอดบริเวณดังกล่าว เป็นเวลานานต้องเสียค่าจอดรถในพื้นที่ดังกล่าว โดยใช้ถนนที่มีการจราจรแออัดเป็นพื้นที่นำร่อง เช่น ถนนศรีสุข และถนนแยกบิ๊กซี ถึง บริเวณห้าแยกน้ำพุ เพื่อกำหนดแนวเขต จุดห้ามจอด ตีเส้นการจราจรให้ชัดเจนและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และการจัดหาที่จอดรถให้กับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่เข้ามาส่งสินค้าภายในเขตเทศบาลโดยเฉพาะในบริเวณถนนที่มีการจราจรแออัดและกำหนดระยะเวลาในการจอดส่งสินค้าให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น
    - การพิจารณากำหนดเส้นทางลัดในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยให้จัดทำป้ายแจ้งเส้นทางเพื่อประชาชนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
    - ควรมีการพิจารณาปรับปรุง บริเวณทางแยกถนนสายหลัก ทางเข้า-ออกเมืองให้เป็นทางลอดหรือสะพานลอยเพื่อลดความคับคั่งของการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน โดยกรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อสำรวจและออกแบบการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกอุดรธานี-หนองคายแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในการจัดทำอุโมงค์ ทางลอด หรือสะพานข้าม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะได้รับ และผลจากการทำประชาพิจารณ์ของผู้ที่จะได้รับผลกระทบ โดยกรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษา ได้เข้าพบ ประธานหอการค้าฯ เพื่อขอข้อมูลประกอบการสำรวจและออกแบบแล้ว

    นอกจากนี้บริเวณ ถนนสาย จ ได้ทำการสำรวจเพื่อขยายเส้นทางแล้ว รวมทั้งถนนสาย ง ระยะทาง 7.3 กิโลเมตร ในการขยายช่องจราจร และปรับปรุงให้เป็นถนนผิวคอนกรีต เพื่อรองรับการเข้าสู่เออีซี
    - การกำหนดให้มีการเดินรถบนถนนเส้นทางเดินรถทางเดียว (วันเวย์) เพื่อลดจุดตัดและทำให้การเดินรถคล่องตัว ให้มีการเชื่อมต่อไปยังถนนต่างๆ ได้
    - การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยอาจจะใช้เครื่องมือในการควบคุมดูแล เช่น การใช้กล้อง CCTV ในการควบคุมการจราจร เมื่อพบเห็น ให้เจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที โดยได้มีการนำเสนอให้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน และมูลนิธิส่งเสริมธรรม ในการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลระบบการจราจรให้เป็นระเบียบ
    ในส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น นอกจากการว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดแล้ว ระบบขนส่งมวลชนจะเป็นเรื่องสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งหากมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ประชาชนจะหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นจะช่วยลดการจราจรติดขัดได้ นอกจากนี้ ขนส่งจังหวัดอุดรธานี กำลังส่งเสริม สนับสนุนให้รถแท็กซี่มิเตอร์ในจังหวัดอุดรธานี ให้เปิดมิเตอร์เมื่อรับผู้โดยสารในราคามาตรฐาน หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับอย่างสูงสุด โดยหากสามารถจัดระบบรถแท็กซี่ได้จะช่วยลดปัญหาการจราจรได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้การกำหนดจุดรับส่งรถสาธารณะเป็นเรื่องสำคัญซึ่งในอนาคตอาจจะมีรถไฟฟ้า หรือรถไฟความเร็วสูงผ่านเข้ามายังจังหวัดอุดรธานี การกำหนดจุดรับส่งทั้งผู้โดยสาร และสินค้าให้เป็นระบบ ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรได้อีกทางหนึ่ง