194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประชุมระดมความคิดเห็นด้านแรงงาน

ประชุมระดมความคิดเห็นด้านแรงงาน

laber2-1

laber2-2

     เมื่อวันที่ 5กันยายน2556 ณ ห้องประชุมแรงงานจังหวัดอุดรธานี นายวีระพงษ์ ไชยเอีย รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากนายจ้าง ลูกจ้าง ในประเด็นการค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการสร้างความสมานฉันท์ จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

ประเด็นเร่งด่วนด้านการค้ามนุษย์ มี 3 เรื่อง คือ
     1. เรื่องการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว โดยสนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้ประสานงานกับ สนง.จัดหางานจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลแรงงานต่างด้ายที่เข้ามาทำงานในจังหวัดอุดรธานี มีข้อมูลแรงงานต่างด้าวขออนุญาตทำงานถูกต้องจำนวน 1,014 คน ไม่ถูกต้องอยู่ระหว่างรอการพิสูจน์สัญชาติ 621 คน ซึ่งได้มอบหมายให้พนักงานตรวจแรงงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด ตรวจติดตาม ตรวจสอบนายจ้างเพื่อให้ปฏิบัติต่อลูกจ้างต่างด้าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเช่นเดียวกับลูกจ้างคนไทย
     2. เรื่องการใช้แรงงานเด็กทำงานในไร่อ้อยตามข้อกล้าวหาของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาว่าประเทศไทยมีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าว เข้าข่ายการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานในสินค้า 5 ประเภท ได้แก่ สินค้าในกิจการประมงทะเล ปลา กุ้ง สินค้าประเภทตัดเย็บเสื้อผ้า สินค้าประเภทสื่อลามก สินค้าประเภทน้ำตาลที่ผลิตจากอ้อยโดยระบุว่ามีการใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย ซึ่งจะถูกเพ่งเล็งว่ามีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จังหวัดอุดรธานี มีสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต สินค้าตามที่สหรัฐอเมริการายงาน ได้แก่ น้ำตาลที่ผลิตจากอ้อย ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศ ทั้งนี้จังหวัดอุดรานีมีโรงงานน้ำตาล 4 แห่ง มีสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย 3 แห่ง มีชาวไร่อ้อยจำนวน 7,963 ราย พื้นที่ปลูกอ้อย 579,059 ไร่ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการโดยให้ภาคีเครือข่ายและผู้ เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และแก้ไขปัญหาการใช้ให้เด็กทำงานในไร่อ้อยจังหวัดอุดรธานี
     3. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้จัดทำแผนและปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปี 2556 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็กซึ่งมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถาน ประกอบกิจการ แรงงานนอกระบบ องค์กรเอกชน ส่วนราชการ

ประเด็นเร่งด่วนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
     กำหนดให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งต้องปลอดจากยาเสพติด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการตามเกณฑ์โรงงานสีขาวที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว เช่น การควบคุม สอดส่อง ดูแล คัดเลือกพนักงาน ทำประวัติ ติดป้ายประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด โดยโรงงานที่ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยระดับ 3 จะได้รับประกาศนียบัตรโรงงานสีขาว

ประเด็นการสร้างความสมานฉันท์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ
     สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้ปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างแรงงานสมานฉันท์ให้เกิดความสันติสุขในวงการแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง กำหนดส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย เข่น การเคารพและสนับสนุนเสรีภาพในการสมาคม พัฒนากลไกระบบทวิภาคีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพในการเจราจา ต่อรองร่วม เป็นต้น