194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประชุมจัดรูปที่ดิน

ประชุมจัดรูปที่ดิน

land1-1

          เมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ, นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าฯ, นางศมน ชคัตธาดากุล นายทะเบียนหอการค้าฯ, นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี, ผู้แทน นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี, ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว, ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง, ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ตามนโยบายพัฒนาถนนตามผังเมืองรวมของพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่ พ.ศ. 2547 โดยกำหนดจัดทำโครงการในเขตผังเมืองรวม อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้เอื้อต่อการพัฒนาเมือง

land1-2

land1-3

          นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินจะต้องคำนึงถึงแนวทางความเติบโตของเมืองอุดรธานีในอนาคตด้วย โดยเฉพาะแนวโน้มในการเกิดโครงการใหญ่ๆ เกิดขึ้น การกำหนดแนวเขตรถไฟความเร็วสูง แนวเขตรถไฟรางคู่ การเกิดนิคมอุตสาหกรรม การย้ายเรือนจำออกสู่พื้นที่รอบนอก โครงข่ายคมนาคม สาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา การระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งหอการค้าฯ เห็นด้วยกับการจัดรูปที่ดิน ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และควรทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญ ที่ควรมีการเตรียมการ เตรียมเอกสารการเปรียบเทียบรูปที่ดินเดิม กับรูปที่ดินใหม่ จะสร้างประโยชน์ สร้างมูลค่าได้อย่างไรบ้าง