194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าฯ ผนึกกำลังภาคเอกชน ระดมความคิดเห็นการจัดทำผังเมืองรวมอุดรธานี

หอการค้าฯ ผนึกกำลังภาคเอกชน ระดมความคิดเห็นการจัดทำผังเมืองรวมอุดรธานี
ก่อนประกาศใช้ในเดือนสิงหาคม 2558

        วันนี้(9มิ.ย.58) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการผังเมือง (ในส่วนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี) ร่วมกับ ชมรมอสังหาริมทรัพย์ ชมรมธนาคาร และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสวาท ธีระรัตนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าและคณะกรรมการ, นายชัยณรัตน์ สุชนวณิช ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ, นางสาวชนัญชิดา ขันธิโภค รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีและคณะ, นายวิชัย ประเสริฐกุล ผู้แทนชมรมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี, นายไพรวัลย์ ฤทธิ์มหา ผู้แทนโรงงานน้ำตาลกุมภวาปี และนายสมนึก คุณากุลสวัสดิ์ ผู้แทนโรงงานน้ำตาลเกษตรผล อ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

city-plan2-1

       กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ประกาศให้ประชาชน ตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ซึ่งเปิดรับข้อร้องเรียนเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะรวบรวมคำร้องทั้งหมด พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ก่อนเสนอผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไป

 city-plan2-7

       นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “ตามที่ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ได้ปิดประกาศให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น จะแยกเป็นพื้นที่สีต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสมเช่น พื้นที่สีชมพูห้ามประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่สีเขียว เป็นประเภทอนุรักษ์ชนบนและเกษตรกรรม ห้ามประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน การประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันของภาคเอกชนทั้ง ชมรมธนาคาร ชมรมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผลต่อการสร้างที่อยู่อาศัย รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบ โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมาระหว่างหอการค้ากับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น นำเสนอต่อโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี โดยแยกส่วนการดูแล คือ สภาอุตสาหกรรมให้รวบรวมปัญหาในส่วนของภาคอุตสาหกรรม และหอการค้าฯ รวบรวมปัญหาในภาคพาณิชยกรรม ซึ่งจะรวมไปถึงในกลุ่มการธนาคาร อสังหาริมทรัพย์และภาคการท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของหอการค้าฯ เห็นว่า การกำหนดสี เส้นทางระหว่างจังหวัดอุดรธานี ไป จังหวัดหนองคาย ซึ่งจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายเกิดขึ้น จะมีธุรกิจโกดังสินค้า ธุรกิจการขนส่งต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ พื้นที่นี้จึงควรเป็นสีชมพู หรือสีม่วง แต่ในผังเมืองรวมกลับเป็นสีเขียว ซึ่งไม่สามารถที่จะสร้างโรงงาน หรือโกดังสินค้าได้ หอการค้าจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มเติมในส่วนของข้อยกเว้น เพื่อให้ง่ายกว่าการกำหนดสีใหม่ และให้ทันต่อการประกาศใช้ของกรมโยธาธิการและผังเมือง”

city-plan2-3

       นายชัยณรัตน์ สุชนวณิช ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “ในมุมมองของชมรมธนาคาร เห็นควรให้จัดทำผังเมืองรวมในรูปแบบการแบ่งโซน พื้นที่การใช้ประโยชน์ เช่น โซนที่อยู่อาศัย โซนอุตสาหกรรม โรงงานต่างๆ และในเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดข้างเคียงเช่น หนองคาย สกลนคร ในส่วนของชมรมธนาคารหากผังเมืองมีการแบ่งโซนที่ไม่เหมาะสมจะเกิดผลกระทบคือ ในด้านการลงทุน การขยายการลงทุนของกลุ่มทุนต่างถิ่นที่จะเข้ามาในจังหวัดอุดรธานี อาจจะต้องหยุดชะงัก ทำให้เศรษฐกิจเมืองอุดรธานีไม่เติบโตเท่าที่ควร”

city-plan2-5

 city-plan2-6

        นายวิชัย ประเสริฐกุล ผู้แทนชมรมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “การจัดทำผังเมืองรวม ควรคำนึงถึงความเติบโตของเมืองในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า การกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมควรคำนึงถึงการเข้าสาธารณูปโภค เช่น แหล่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ในด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรรส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ริมถนนใหญ่ โดยได้ประมาณการ ในอนาคตจะมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ หรือทำธุรกิจในจังหวัดอุดรธานี เพิ่มขึ้นนับล้านคน ดังนั้นการกำหนดผังเมืองจึงควรกำหนดพื้นที่ให้เหมาะสมกับการประกอบกิจการ หรือการอยู่อาศัยของประชากรเป็นหลัก”

city-plan2-4

        นางสาวชนัญชิดา ขันธิโภค รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “ในภาคการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นที่สีชมพู ในเขตเมืองแล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบมากนั้น แต่สิ่งที่ควรปรับปรุงคือในพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบนอกนั้น จะมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ทั้งเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม ตั้งอยู่ ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะไม่สามารถขยายการลงทุน เช่น การสร้างโรงแรม โฮมสเตย์ รองรับนักท่องเที่ยวได้”

        ทั้งนี้ภาคเอกชน โดยหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร ชมรมอสังหาริมทรัพย์ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี จะมีการประชุมอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558เพื่อหาข้อสรุป และนำเสนอต่อโยธาธิการและผังเมือง หรือจังหวัดอุดรธานี เพื่อแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ก่อนประกาศใช้ในเดือนสิงหาคม 2558 นี้