194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ เชิญร่วมโครงการ “คูปองนวัตกรรม เฟส 2”

หอการค้าอุดรฯ เชิญร่วมโครงการ “คูปองนวัตกรรม เฟส 2”

        โครงการ “คูปองนวัตกรรม” เปิดรับผลงานนวัตกรรมที่ครอบคลุมสินค้า บริการ กระบวนการ ที่มีความเป็นไปได้ทางวิชาการและธุรกิจเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้มีความร่วมมือในการสร้างและกระจายเทคโนโลยีที่พัฒนาได้จากหน่วยงานต่างๆแก่ผู้ประกอบการไทยโดยดาเนินงานภายใต้ “โครงการคูปองนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการ” มีการดำเนินงานที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อมาตรการส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศช่วยให้อุตสาหกรรม SMEs ได้พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเศรษฐกิจในอนาคตการดำเนินงานโครงการในระยะแรกพ.ศ. 2553-2555 ภายใต้วงเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 100 ล้านบาทซึ่งเป็นการสนับสนุนในรูปแบบเงินให้เปล่าในรูปแบบ “คูปอง”สามารถส่งเสริมนวัตกรรมผ่านทางผู้ให้บริการนวัตกรรมผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ให้พัฒนาแนวคิดและต้นแบบจานวน 277 โครงการจาก SMEs ที่เข้าร่วม 680 รายทั่วประเทศ ผู้เชี่ยวชาญสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการงานนวัตกรรมจำนวน 832 ราย

        สำหรับการดำเนินงานโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 ภายใต้กรอบวงเงินไม่เงิน 500 ล้านบาทได้โครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อ14 สิงหาคม 2558 โดยมี นายยงยุทธวัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงาน

innovation1

        นายยงยุทธวัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมจัดทำโครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2ซึ่งถือเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดระบบพัฒนาโครงการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย และจะเป็นการสร้างระบบผู้ให้บริการงานนวัตกรรม ที่จะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำแนวคิดด้านนวัตกรรมไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม กลไกการสนับสนุนผ่านคูปองนวัตกรรมเป็นการร่วมรับความเสี่ยงและสร้างโอกาสให้แก่ภาคเอกชนสำหรับการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม โดยอาศัยการต่อยอดจากผลงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ หรือการสร้างสรรค์แนวคิดนวัตกรรมจากภาคเอกชนเองโดยเปิดให้ผู้ประกอบการ SME เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการนวัตกรรม ที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์เช่น เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ภาพปริ้นท์สกรีน), เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย, มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้การสนับสนุน ฯลฯ

        ส่วนโครงการที่ขอรับการสนับสนุน จะต้องมีความเป็นนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมสินค้า บริการ กระบวนการ และมีความเป็นไปได้ทางวิชาการและธุรกิจ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา อาทิการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความใหม่ในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมเทคโนโลยี,เครื่องจักร, ผลิตภัณฑ์,วัสดุ,การบริการ,กระบวนการผลิต, การดำเนินงาน,ช่องทางการตลาด,การทดลอง ทดสอบ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การพัฒนาต่อยอดต้นแบบ,ชิ้นงาน, ผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว ไปสู่เชิงพาณิชย์การพัฒนาต่อยอดจากผลการศึกษาในโครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่1 การปรับปรุงเทคโนโลยี เครื่องจักรเดิม ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยี เครื่องจักรจากต่างประเทศ โดยในส่วนประกอบที่ปรับปรุงจะต้องก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรมเป็นต้น

innovation2

       รูปแบบการสนับสนุนสนช. จะให้การสนับสนุนในลักษณะของเงินให้เปล่าในรูปแบบกลไกของ “คูปอง”เป็นค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่าตอบแทนเช่นค่าตอบแทนผู้ให้บริการนวัตกรรม,ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าตอบแทนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เป็นต้น, ค่าใช้สอยและค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องในโครงการคูปองนวัตกรรม หรือ ค่าอนุญาตในการใช้สิทธิ (license) เป็นต้น โดยจะให้การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่างบประมาณโครงการรวมที่ได้รับการอนุมัติตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จะต้องมีส่วนร่วมร้อยละ 25 ของมูลค่างบประมาณโครงการรวมที่ได้รับการอนุมัติซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1,500,000.-บาทต่อหนึ่งโครงการเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสนช. เป็นกรณีไป

        นายยงยุทธวัฒนธีรวุฒิ กล่าวอีกว่า “หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เห็นว่า โครงการคูปองนวัตกรรม จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสมาชิกหอการค้า ซึ่งจะเป็นโอกาสในการใช้นวัตกรรมที่ส่งเสริมการค้า การบริการของธุรกิจท้องถิ่น จึงขอเชิญชวนสมาชิก หรือท่านที่สนใจเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-248582,242693”