194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33

การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33

          หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะองค์กรภาคเอกชน ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ ให้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ หอการค้าไทย จึงได้จัดทำโครงการ “ประชุมสัมมนาหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ” ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะหมุนเวียนไปในแต่ละภูมิภาค คือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ

          ในปี 2558 จังหวัดอุดรธานี โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้รับการคัดเลือกจากหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ให้เป็นจังหวัดเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทางเศรษฐกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย หอการค้าต่างประเทศ ประธาน เลขาธิการ กรรมการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดทุกจังหวัด ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ สื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

logosumminar-1

          ในส่วนการดำเนินงานของ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี นั้น นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมดำเนินการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร เป็นประธานที่ปรึกษา และมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงาน
นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศมีวัตถุประสงค์หลัก ในการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาเศรษฐกิจ เสนอต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพิจารณาและสนับสนุนต่อไป ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จังหวัดอุดรธานี จะได้ต้อนรับผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำระดับประเทศเข้าร่วมงาน ตลอดจนเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ของจังหวัดอุดรธานี ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย และกระชับความสัมพันธ์ของหอการค้าจังหวัด ส่งเสริม และเผยแพร่สินค้าและบริการ ของผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี โดยมีหอการค้าภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และหอการค้าจังหวัดทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศในครั้งนี้

          การรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนานั้น จะใช้โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น อุดรธานี เป็นสถานที่หลักในจัดงานสัมมนา นอกจากนี้ได้เตรียมสถานที่พัก รองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาไว้มากมายกว่า 30 แห่ง เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งได้จัดระบบการคมนาคม โลจิสติกส์ ความปลอดภัย และการท่องเที่ยว หอการค้าและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับอย่างเต็มที่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เป็นอย่างดี

          ในส่วนหอการค้าฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม อาทิ คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน, ฝ่ายจัดงานเลี้ยงรับรอง, ฝ่ายสถานที่ สัมมนา ที่พัก, ฝ่ายต้อนรับ, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายคมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เตรียมความพร้อมของด้านสถานที่การจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งใช้สถานที่ ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี โดยใช้ ธีมการจัดงาน “We are E-san Welcome to AEC” เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเดือนมกราคม 2559 ที่จะถึงนี้ และจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นประตูสู่ภูมิภาค และเป็นจังหวัดศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นอกจากนี้ภายในงานเลี้ยงต้อนรับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี กำหนดให้ภายในงาน “งดใช้โฟม” ในการบรรจุอาหาร แต่จะใช้วัสดุจากทดแทนจากธรรมชาติ เพื่อให้เป็นงานเลี้ยงต้อนรับอบอุ่นและที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

sawat3

          นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กล่าวส่งท้ายว่า “คาดการณ์ว่าการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศในครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประธาน เลขาธิการ คณะกรรมการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ผู้แทนภาครัฐ คณะผู้ติดตาม และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 คน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงปลายปีจะเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิ ทะเลบัวแดง ภูฝอยลม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ได้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างเต็มที่ ในส่วนการจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยว และการประสานงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้มีการพูดคุย หารือถึงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเชื่อว่าการสัมมนาจะสร้างความประทับใจ และประสบผลสำเร็จ สร้างเม็ดเงินให้กับจังหวัดอุดรธานีได้อีกทางหนึ่ง”

ร่วมสนับสนุนการจัดงานโดย

logosumminar-2