194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้า 5 ภาค ประกาศ “ปฏิญญาอุดรธานี”

หอการค้า 5 ภาค ประกาศ “ปฏิญญาอุดรธานี”
สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในทุกจังหวัด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

declaration1

         เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์ นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานหอการค้าไทย ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต้ และที่ปรึกษาจากหอการค้าไทย ร่วมลงนามในปฏิญญาอุดรธานี เพื่อผลักดันร่วมกับภาครัฐบาล ในการทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมขยายตัวให้เกินร้อยละ 4 จากแนวทางและยุทธศาสตร์ที่หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดจะทำการผลักดันในปี 2559 ซึ่งหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทุกภูมิภาค มีความตั้งใจร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในทุกจังหวัด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโต ด้วยสินค้า และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

         การลงนามปฏิญญาอุดรธานี ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานหอการค้าไทย , ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย , นายประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ, ว่าที่ร้อยเอกจิตร์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง,นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้, นายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก,รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยจะดำเนินการตามปฏิญญาอุดรธานีดังต่อไปนี้
        1. เพื่อให้ประเทศไทยมีแนวทางในที่จะบรรลุเป้าหมายในการหลุดพ้นจากกับดังรายได้ปานกลาง กลาง (Middle Income Trap)หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัด จะผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตในระดับ 4%-5% ในระยะยาว โดยหอการค้าไทยและจังหวัดจะขับเคลื่อนภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจภูมิภาคภายใต้ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค 2020 ของหอการค้าไทย และหอการค้าภูมิภาค โดยมุ่งเน้นภาคการท่องเที่ยว ภาคการค้าชายแดน และภาคการเกษตรแปรรูป เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยกับ AEC
        2. หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดจะรวมพลังร่วมกับภาครัฐ ในการผลักดันให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปี 2559 และผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 4% ในปี 2559 ดังแนวทางดังนี้
            2.1 หอการค้าทั่วประเทศจะดำเนินการเร่งสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการบริโภค การค้า การท่องเที่ยว การลงทุนในพื้นที่ ให้ฟื้นตัวขึ้น
            2.2 หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และสินค้าล้นตลาดในบางฤดูกาล ผ่านการนำสินค้าจากจังหวัดหนึ่งไปจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆ เพื่อยกระดับราคาขายของเกษตรกร และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคของคนไทยในทุกพื้นที่ เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ไปสู่การท่องเที่ยวชายทะเล เป็นต้น
            2.3 หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดจะร่วมกับภาครัฐบาลทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในผ่านการพิจารณาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาตำบล และจังหวัด ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เพื่อให้เกิดการสั่งซื้อวัตถุดิบ และการจ้างงานภายในพื้นที่ รวมทั้งให้เกิดการหมุนเวียนของเงินหรือตัวทวีคูณของจังหวัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น

        ทั้งนี้หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ของประกาศปฏิญญาอุดรธานี เพื่อแสดงเจตนารมของหอการค้าทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจไทย ให้ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลักดันให้เศรษฐกิจไทย ขยายตัวเกิน 4% ในปี 2559 เพื่อให้เศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ 2020 ของหอการค้าไทย เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย ให้รวดเร็วที่สุด