194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กลุ่มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน หอการค้าภาคอีสาน

กลุ่มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน หอการค้าภาคอีสาน เสนอยกระดับความสามารถผู้ประกอบการ
และการค้าชายแดน พร้อมเร่งติดตามความก้าวหน้าโครงการจากมติ ครม.

border1

border3

          หอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 ที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จ.นครราชสีมา โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี/กรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะทำงานด้านการค้าการลงทุนและการค้าชายแดนพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมมี นายประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานที่ประชุม มี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ หอการค้าจังหวัดที่เข้าร่วมประชุม

         การประชุมจัดขึ้น เพื่อชี้แจงความคืบหน้ายุทธศาสตร์อีสาน 2020 และแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) และเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัด โดยก่อนการประชุม ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย บรรยายพิเศษ "ยกขีดความสามารถสู่การเป็นชาติการค้าและการสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ (AEC)ที่ประชุมยังได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม 1 การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนโดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานคณะทำงานด้านการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน,กลุ่ม 2 การเกษตรและอาหารโดย ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ และกลุ่ม 3 การท่องเที่ยวและบริการโดย คุณณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานคณะทำงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
ในกลุ่มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานคณะทำงานด้านการค้าการลงทุนและการค้าชายแดนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เสนอให้มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

border4

        นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กล่าวว่า หน้าที่สำคัญของกลุ่มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน คือ การระดมความคิดเห็นของหอการค้ากลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค 2020 การจัดทำแผนงาน โครงการประจำปีของกลุ่มจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.กลุ่มจังหวัด)โดยในการแบ่งกลุ่มครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นแยกเป็น

         ด้านการค้าการลงทุน มีการเสนอแนะในหลายโครงการเช่น โครงการพัฒนาความรู้และยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการและแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน, โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าบริการ และการส่งออกแบบครบวงจร (Distribution Center), โครงการศึกษาวิจัยสร้างและพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ, โครงการส่งเสริมการจัดงานส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง, โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดสู่ห้างใหญ่ในจังหวัดอย่างยั่งยืน และโครงการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial Estate)

border2

border5

         การค้าชายแดน มีการเสนอแนะในหลายโครงการเช่น ยกระดับด่านบ้านหม้อ-ศรีเชียงใหม่และ ด่านบ้านวัง-ลาว ให้เทียบเท่า ด่านโคกไผ่ จ.เลย, ยกระดับ “ช่องสายตะกู” ให้เป็นด่านถาวร, โครงการการใช้จุดเปลี่ยนถ่ายในการขนส่งสินค้าบริเวณจังหวัดชายแดน, โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณเมืองชายแดนและด่านชายแดน ด่านท่าลี่ ด่านบึงกาฬ หนองคาย ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้าน, ติดตามผลักดันเขตผ่อนปรนแรงงานต่างด้าวตลอดแนวชายแดน (ลาว กัมพูชา)

         โครงสร้างพื้นฐาน(ทางบก) ทางอากาศ ทางราง โครงการเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนและผู้ประกอบการไปลงทุนและทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน (ผลักดันเส้นทาง R 8 และ R 12 เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอีเวคเพื่อรองรับ AEC), โครงการพัฒนาระบบขนส่งตามเส้นทางเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก (East West Economic Corridor) ให้ได้มาตรฐาน, ผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ), โครงการพัฒนาสนามบินร้อยเอ็ด เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางอากาศของกลุ่มจังหวัด, ยกระดับสนามบินเลยเป็นสนามบินศุลกากร, โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ และเร่งรัดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จังหวัด และโครงการคอนเทนเนอร์ยาร์ด (Container Yard) สถานีรถไฟหนองตะไก้ จ.อุดรธานี สำหรับคลังกระจายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าส่งออก

border6

border7