194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

SMEs…รู้บัญชี รู้ภาษี มีกำไรที่ยั่งยืน

SMEs…รู้บัญชี รู้ภาษี มีกำไรที่ยั่งยืน
           วันนี้(7ธ.ค.59) เวลา 09.00 น.ที่โรงแรมบ้านเชียง นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อส่งเสริมSMEs จัดอบรมหลักสูตร “SMEs…รู้บัญชี รู้ภาษี มีกำไรที่ยั่งยืน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องบัญชีภาษี การวิเคราะห์งบการเงินในมุมมองของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องทราบเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการวางแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างกำไรได้อย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมี คณะกรรมการหอการค้า, สมาชิก, ผู้ประกอบการ, ผู้ทำบัญชี และสมาชิก YEC ในจังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมอบรม

                bjbj
                 นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการอบรมลงบัญชีสำหรับธุรกิจSME หลักสูตร “SMEs…รู้บัญชีรู้ภาษีมีกำไรที่ยั่งยืน” จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานีหนองบัวลำภูหนองคายเลยบึงกาฬ) ซึ่งเป็นนโยบายของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีอยู่ทั่วประเทศซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำให้เกิดการจ้างงานและผลักดันเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆให้เติบโตโดยตระหนักถึงปัญหาหลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจคือเรื่องเงินทุนซึ่งส่วนใหญ่ต้องทำผ่านสถาบันการเงินโดยจะดูความเข้มแข็งของธุรกิจผ่านบัญชีงบดุลของธุรกิจซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้และเข้าใจในการทำบัญชี ทำให้บัญชีที่จัดทำนั้นไม่ตอบสนองกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายมีข้อขัดแย้งที่นักบัญชีจะต้องเข้าไปแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายอีกทั้งนำมาใช้ในการบริหารธุรกิจได้ด้วยโดยมีเป้าหมายจัดอบรมขึ้นใน 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ
      การจัดอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรด้านบัญชีและภาษีจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษีซึ่งผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและภาษีอากรสามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของกิจการได้อย่างถูกต้องเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและบริหารจัดการองค์กรให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถนำเอานวัตกรรมทางด้านการจัดทำบัญชีและภาษีมาเป็นเครื่องมือการยกระดับศักยภาพทางธุรกิจและทำให้เกิดความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทางธุรกิจตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่การแข่งขันทางธุรกิจรองรับการแข่งขันในประเทศและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกด้วย