194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี เข้าพบ กงสุลใหญ่ สปป.ลาว


อุดรธานี เข้าพบ กงสุลใหญ่ สปป.ลาว หาแล้วทางผ่อนปรน การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 10
หอการค้าอุดรฯ พบ ผู้ประกอบการ รับฟังผลกระทบ เร่งหาแนวทางกระตุ้นการจับจ่ายระหว่างสองประเทศ
     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ที่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณ รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำขอนแก่นนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำคณะ ประกอบด้วย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, พาณิชย์จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย, นายด่านศุลกากรหนองคาย, หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เข้าพบ นายบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวด้านจังหวัดหนองคาย และนครเวียงจันทน์ ที่ลดจำนวนลงทำให้เกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจการค้าชายแดนและข้อกำหนดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 10% ของ สปป.ลาว  


                       kl4

     นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจจังหวัด การค้า ต่างๆ มีประเด็นสำคัญคือ จากการที่ สปป.ลาว ได้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 10% ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการค้าชายแดน การท่องเที่ยว ทำให้ตัวเลขลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นสมควรที่จะขอความอนุเคราะห์ สปป.ลาว ใน 2 ทางคือ แนวทางที่ 1 จัดทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ ขอให้ใช้เวทีในการเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาระหว่างไทย-ลาว เพื่อขอให้รัฐบาล สปป.ลาว ได้พิจารณาผ่อนปรน หรือ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยข้อเสนอที่จังหวัดชายแดนจัดทำคือ การเพิ่มระยะเวลาการเข้าออก สปป.ลาว ของนักท่องเที่ยว จาก 2 ครั้ง เป็น 4 ครั้ง และขอเพิ่มวงเงินมูลค่าสินค้าจาก 50 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1,500 บาท เป็น 300 ดอลลาห์ แนวทางที่ 2 เนื่องจาก สปป.ลาว มีสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น จึงให้กลุ่มจังหวัด เข้านำเรียนข้อเท็จจริงแก่ กงสุลใหญ่ฯ เพื่อสะท้อนข้อมูลไปยัง กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ในการหาข้อผ่อนปรน หรือมาตรการช่วยเหลือ เพื่อให้การค้า การท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น 

              kl1               kl2                     kl3

     นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่กรมภาษีใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านภาษีให้กับ สปป.ลาว เมื่อ 5-6 ปี ที่แล้ว ปัจจุบันเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วระบบต่างๆ ต้องเป็นไปตามระบบสากล และต้องมีความเสมอภาคของประเทศอาเซียน แต่เมื่อ สปป.ลาว ประกาศบังคับใช้กฎหมาย การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 10% ทำให้เกิดความไม่เข้าใจของประชาชนทั้งสองประเทศ เมื่อไม่เข้าใจเกิดการกระจายข้อมูลผิดพลาด เช่น นักท่องเที่ยวถือโทรศัพท์ติดตัวไป สปป.ลาว ก็เก็บภาษี, การเข้าประเทศ สปป.ลาว ยากลำบากขึ้น เป็นต้น ทำให้กระทบในภาพรวมของทั้งสองประเทศ ทั้งภาคการค้า การท่องเที่ยว หอการค้าฯ จึงขอให้ สปป.ลาว ได้พิจารณาผ่อนปรนข้อกำหนด คือ 1.จำนวนเงินที่ซื้อสินค้าน้อยเกินไป 2.จำนวนครั้งที่เข้า สปป.ลาว น้อยเกินไป ซึ่งความจริงแล้ว ประชาชนทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่กันเป็นประจำและค่อนข้างมาก แต่เชื่อว่า การเรียกเก็บภาษี จะไม่ใช่อุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน เพียงแต่ทั้งสองประเทศจะต้องปรับตัว และอำนวยความสะดวกระหว่างกัน เพราะเวียงจันทน์ สปป.ลาว จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีการเชื่อมต่อการค้า การท่องเที่ยวระหว่างกัน ควรหาวิธีการเพื่อให้การไปมาหาสู่กันสะดวกมากขึ้น การค้าขายระหว่างสองประเทศมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ประชาชนก็ต้องยอมรับและปรับตัว พร้อมกับการหาแนวทางผ่อนปรนเพื่อให้การค้าขายระหว่างสองประเทศ มีไปอย่างต่อเนื่องได้ต่อไป  

      นายทินกร ทองเผ้า นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ ปัจจุบันมีความชะลอตัวลงกว่า 50% เมื่อ สปป.ลาว มีการประกาศใช้กฎหมายนี้ ทั้งในส่วนของบริษัททัวร์ และสายการบินที่มีบินตรงเข้าไปใน สปป.ลาว เมื่อมีข้อมูลไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าที่ติดตัวไป สิ่งใดเก็บภาษี สิ่งใดไม่เก็บภาษี ทำให้นักท่องเทียวไม่มั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวใน สปป.ลาว บริษัททัวร์ ส่วนหนึ่ง ได้จัดทำโปรแกรมทัวร์หลีกเลี่ยงเส้นทางใน สปป.ลาว เปลี่ยนเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศพม่า กัมพูชา หรือเวียดนามแทน ทำให้ สปป.ลาว เอง เสียประโยชน์ รวมทั้งจังหวัดชายแดนของไทย ก็เสียประโยชน์เช่นเดียวกัน กลุ่มบริษัททัวร์ จึงขอความชัดเจนว่า สินค้าติดตัว สิ่งใดนำเข้าได้ สิ่งใดที่ต้องเก็บภาษี เช่น โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ต กล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำติดตัวไป ซึ่งสินค้าเหล่านี้ มีมูลค่าเกินกว่า 50 ดอลลาร์
ด้าน นายบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ชี้แจงถึงข้อกฎหมายการเก็บภาษีว่า ปี 2016 สปป.ลาว ได้มีการเลือกตั้งสภาแห่งชาติ ซึ่งเป็นรัฐบาลใหม่ ซึ่งมีนโยบายในการเอาจริง เอาจังในการบังคับใช้กฎหมายในทุกๆ เรื่อง เพื่อให้มีการปฏิรูปประเทศให้เป็นรูปธรรม ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เข้าสู่ระบบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อให้ประเทศพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และหลุดพ้นจากความเป็นประเทศยากจนในที่สุด โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นรายรับสำคัญในประเทศ รัฐบาลมีแนวคิดว่าทำอย่างไรให้ภาคการเงินเข้าสู่ระบบการบริหารมากที่สุด ไม่เกิดการคอร์รัปชั่น ฉ้อราษฎร์ บังหลวง กระทรวงการเงิน สปป.ลาว จึงต้องจัดเก็บรายได้ตามข้อกฎหมายในทุกช่องทางไม่ให้เสียหาย เนื่องจากที่ผ่านมารายได้ไม่เข้าประเทศเท่าที่ควร รัฐบาลจึงมีความเข้มงวดมากขึ้น
การออกประกาศจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 10% ของราคาสินค้านำเข้าทุกรายการ ยกเว้น สำหรับบุคคลข้ามแดนไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน ที่ซื้อสินค้าที่มีมูลค่าครั้งละไม่ถึง 50 เหรียญสหรัฐฯ ไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ ส่วนบุคคลที่ข้ามแดนเกิน 2 ครั้งต่อเดือน จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มจำนวนของมูลค่าสินค้า โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ความจริงได้ถูกประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2015 แต่ผู้ปฏิบัติกลับไม่นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังนั้นรัฐบาลจึงได้กำหนดให้เริ่มใช้ประกาศนี้อย่างจริงจังตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นช่วงทดลองและตรวจสอบผลว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด ส่วนการบังคับใช้จริงตามประกาศกระทรวงการเงิน สปป.ลาว คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
สำหรับข้อเสนอของ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนไทย-ลาว ด้านด่านชายแดนสะพานมิตรภาพ จังหวัดหนองคาย นั้น ขอให้กระทรวงการต่างประเทศของไทย เสนอมายัง สปป.ลาว เพื่อจะได้นำเสนอต่อ กระทรวงการเงิน ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในฐานะองค์กรผู้นำภาคเอกชน ซึ่งดูแลด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด รวมทั้งการดูแลผู้ประกอบการ และผู้บริโภคภายในจังหวัด ได้มีการจัดประชุมผู้ประกอบการในภาคการค้า การบริการ สำคัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 3 และ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี 

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รับฟังผลกระทบการจัดเก็บภาษี สปป.ลาว จากผู้ประกอบการ

                     jass2 
     ในส่วนของ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในฐานะองค์กรผู้นำภาคเอกชน ซึ่งดูแลด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด รวมทั้งการดูแลผู้ประกอบการ และผู้บริโภคภายในจังหวัด ได้มีการจัดประชุมผู้ประกอบการในภาคการค้า การบริการ สำคัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 3 และ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการหอการค้าฯ และผู้แทนสถานประกอบการ ในกลุ่มโรงแรมที่พัก ประกอบด้วย โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล อุดรธานี, โรงแรมเดอะพรรณราย กลุ่มห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส, สยามแม็คโคร สาขาอุดรธานี, ห้างงี่สุนซูเปอร์เซ็นเตอร์, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และกลุ่มวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน ประกอบด้วย บจก.บุญถาวรเซรามิค สาขาอุดรธานี, บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน), บจก.ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์โฮมมาร์ท, บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาอุดรธานี, บจก.ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ สาขาอุดรธานี, บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (มหาชน) สาขาอุดรธานี, บจก.โฮมฮับ สาขาอุดรธานี และไทวัสดุ สาขาอุดรธานีผลกระทบในกลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภค และการบริการ


     ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ของผู้ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ยอดขายลดลงมากกว่า 50% โดยเฉพาะในสาขาจังหวัดหนองคาย และในสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา เครื่องสำอาง ผู้ประกอบการต้องปรับตัวหันมาส่งเสริมการขายในกลุ่มลูกค้าชาวไทยและในท้องถิ่นมากขึ้น ส่วนภาคการบริการ สถานที่พัก โรงแรม ยอดจองห้องพักลดลง โดยคาดการณ์ว่าในช่วงปลายปีซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาเช่นเคย ส่วนภาคการบริการ เช่น ร้านอาหาร เสริมความงาม ยังคงมีกลุ่มลูกค้าจาก สปป.ลาว เข้าใช้บริการปกติ อาจจะลดลงบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนสินค้าที่มียอดขายเติบโตขึ้นกว่า 105% คือ กลุ่มเสื้อผ้าสีดำ หรือชุดไว้ทุกข์
ผลกระทบในกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน
     ภาพรวมในกลุ่มจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน ยอดจำหน่ายลดลง ประมาณ 10-30% โดยเฉพาะลูกค้าชาวเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งเป็นฐานลูกค้าสำคัญของจังหวัดอุดรธานี พฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าของลูกค้าเปลี่ยนไป เช่น การตัดสินใจซื้อสินค้ายากขึ้น หากสินค้าที่มีจำหน่ายใน สปป.ลาว จะเลือกซื้อในพื้นที่ ในส่วนของสินค้าเน้นด้านคุณภาพยังคงเลือกซื้อในไทยเช่นเดิม แต่จะลดปริมาณการซื้อลง ส่วนลูกค้ารายย่อยบางราย มีการร้องขอให้แยกสินค้าออกจากแพ็กเก็จ ส่วนลูกค้าที่ซื้อสินค้าในปริมาณมาก บริษัทฯ ต้องมีการบริการติดต่อบริษัทชิปปิ้ง เพื่อจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย

                                                            
     นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หอการค้าฯ จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการในสาขาอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์กับการค้าระหว่างประเทศ อุดรธานี - สปป.ลาว ซึ่งพบว่าสินค้าอุปโภค บริโภค กระทบมากที่สุด ในส่วนการดำเนินงานของหอการค้านั้น เร่งดำเนินงานใน 2 แนวทาง คือ
1. การผลักดันให้สามารถคืนภาษีนักท่องเที่ยวทางบก หรือ Tax Refund ซึ่งผลักดันมากว่า 5-6 ปีแล้ว และล่าสุดกระทรวงการคลังได้มีหนังสือมายัง สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อให้ติดตาม ศึกษาความเป็นไปได้ เร่งดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จด้วยเร็วที่สุด หากสามารถผลักดันโครงการสำเร็จ จะช่วยลดภาระให้กับนักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง
2. การหาแนวทางร่วมกับผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการลดราคาสินค้าราคาพิเศษทั้งจังหวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งลดภาระด้านการเสียภาษีให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งกลุ่มผู้บริโภคชาวลาว