194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรธานี รับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม"

หอการค้าอุดรธานี รับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" ประจำปี 2559 ต่อเนื่องปีที่ 7
พร้อมต่อยอดการทำงาน สร้างเครือข่ายธุรกิจ สร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิก ขับเคลื่อนจังหวัดสู่ยุคประเทศไทย 4.0

                    horwell2
     เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ปรานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ สมาชิก YEC และนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34 จัดโดย หอการค้าไทย ซึ่งการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไป ในแต่ละภาคของประเทศ
     การจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ประจำปี 2559 นี้ เป็นครั้งที่ 34 เป็นรอบของภาคกลาง คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงาน โดยมี นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ, ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กว่าเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์ โดยในปีนี้ หอการค้าไทยเห็นว่า เพื่อการพัฒนาและยกระดับประเทศสู่ "Thailand Trade and Service 4.0" รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางด้านการค้า การลงทุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งการยกระดับประสิทธิภาพแรงงานคุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด จึงได้มีการกําหนดธีม ของการจัดสัมมนาในปีนี้ว่า “นวัตกรรม ทําจริง สู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Executing Innovation toward Thailand 4.0” โดยจะเสริมสร้างแรงบันดาล ใจให้กับสมาชิกและผู้ประกอบการของไทย เปลี่ยน Mindset ตั้งใจที่จะเรียนรู้และปรับตัว และนําไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการมอบรางวัล "สำเภาทอง" ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปี 2559 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 กลุ่ม เป็นต้น
      ในภาคค่ำของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 มีงานเลี้ยงภาคค่ำ และพิธีมอบรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" และ "รางวัลรณรงค์เพิ่มสมาชิก" โดย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย โดย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า รางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นผลตอแทนจากการทำงานหนักตลอด 1 ปี ผ่านโครองการต่างๆ มากมายทั้งในรูปแบบการอบรมสัมมนาเสริมศักยภาพทางการค้า การแข่งขันให้กับสมาชิก ผู้ประกอบการในจังหวัด การส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น การจัดทำโครงการทบทวนความรู้เข้าสู่มหาวิทยาลัย การประกวดแผนธุรกิจสำหรับนักเรียน นักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาบุคคลากร ซึ่งโครงการสำคัญคือ การรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 รุ่น รวมสมาชิกมากกว่า 600 ราย ที่ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายทางการค้า การประสานธุรกิจระหว่างกัน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของนักธุรกิจรุ่นใหม่ สู่เวทีสากล รวมทั้งการจัดอบรมบัญชี เสริมความรู้ให้กับสมาชิก ให้ทราบถึงกำไร ขาดทุน ในการทำธุรกิจและวางแผนสู่อนาคตได้
และที่ขาดไม่ได้คือการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยหอการค้า เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น ทะเลบัวแดง ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่องในทุกปี การส่งเสริมให้เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น แหล่งท่องเที่ยวสะพานหิน และหินงามสามจังหวัด ใน ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี สู่การจัดทำโครงการประกวดภาพถ่าย "ท่องเที่ยว 123 ปี วิถีอุดร" ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และอบจ.อุดรธานี เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ผ่านงานศิลปะสมัยใหม่นั่นคือ ภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น
นอกจากนี้ หอการค้ายังมีส่วนสำคัญในการผลักดันโครงการสำคัญของจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การปรับปรุงพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานี ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งที่สองเสร็จสิ้น พร้อมที่จะเปิดให้บริการในเร็ววันนี้ การติดตามความคืบหน้าการผลักดันวงแหวนรอบสอง การจัดทำรถไฟทางคู่ เป็นต้น

                                                howell3
     นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กล่าวในตอนท้ายว่า "สิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้หอการค้าฯ ดำเนินการโครงการต่างๆ สำเร็จ จนได้รับรางวัลต่อเนื่องถึง 7 ปี คือ การวางนโยบาย แนวทางการบริหารงานของ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ทุกๆ สมัย ที่มีจุดประสงค์สำคัญในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัด ผนวกกับความร่วมมือ ร่วมใจ เสียสละของคณะกรรมการหอการค้าสมัยปัจจุบัน ในการสานต่อนโยบายเหล่านั้น ตลอดจนถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน แลสมาชิกหอการค้า เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการต่างๆ เป็นผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ และหอการค้าจะยังคงดำเนินงานต่างๆ ต่อเนื่อง ทั้งการผลักดันนโยบาย "Thailand Trade and Service 4.0" ของหอการค้าไทย สู่ระบบการค้าอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี ส่งเสริมการค้ายุคใหม่ ให้กับสมาชิกหอการค้าได้มีเม็ดเงิน รายได้เพิ่มมากขึ้น ดังวิสัยทัศน์หอการค้าที่ว่า ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า"