194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอกลุ่มอีสานบน 1 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ

หอกลุ่มอีสานบน 1 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ
เร่งส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

horgroup1

          หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุม ดำเนินการประชุมโดย นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ มี นายสมชัย ไกรครุฑรี ที่ปรึกษาหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะ นายวิโรจน์ เปี่ยมสกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเลยและคณะ นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายและคณะ นายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะ นายเจตน์ เกตุจำนงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬและคณะ สมาชิก YEC เข้าร่วมประชุม มี นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่โรงแรมเดอะวัน จ.บึงกาฬ โดยการประชุมได้รายงานผลงานดำเนินงานของกลุ่มจังหวัด และการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของหอการค้าทั้ง 5 จังหวัด และการติดตามความคืบหน้าการผลักดันโครงการสำคัญๆ อาทิ

          การเปิดใช้อาคารที่พักผู้โดยสาร ระหว่างประเทศ สนามบินอุดรธานี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559
          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จะผลักดันอาคารคลังสินค้า หรือ คาร์โก้ เพื่อรองรับความเติบโตของเมืองอุดรธานี เช่น การเกิดนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในภาคการขนส่งสินค้าทางอากาศเช่น อุปกรณ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รองรับความเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ไม้ดอกเมืองหนาวของจังหวัดเลย รองรับ Tax Free Zone ส่งเสริมธุรกิจการค้าของกลุ่มจังหวัดและจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสการเติบโตของภาคธุรกิจการบิน และโอกาสในการเกิดสายการบินระหว่างประเทศได้

           การจัดเก็บภาษี 10% ของ สปป.ลาว

horgroup2

           นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ได้รายงานถึงการร่วมกับจังหวัดอุดรธานี เข้าพบ กับ กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ที่ จ.ขอนแก่น เพื่อหารือถึงแนวทางการผ่อนปรนเพื่อกระตุ้นภาคการค้าชายแดน รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังปัญหา ผลกระทบ และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยหอการค้า จะเร่งดำเนินงานใน 2 แนวทาง คือ
           1. การผลักดันให้สามารถคืนภาษีนักท่องเที่ยวทางบก หรือ Tax Refund ซึ่งผลักดันมากว่า 5-6 ปีแล้ว และล่าสุดกระทรวงการคลังได้มีหนังสือมายัง สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อให้ติดตาม ศึกษาความเป็นไปได้ เร่งดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จด้วยเร็วที่สุด หากสามารถผลักดันโครงการสำเร็จ จะช่วยลดภาระให้กับนักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง
           2. การหาแนวทางร่วมกับผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการลดราคาสินค้าราคาพิเศษทั้งจังหวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งลดภาระด้านการเสียภาษีให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งกลุ่มผู้บริโภคชาวลาว
           ด้าน นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้า จ.หนองคาย แจ้งว่า การค้าชายแดนระหว่างไทย-ลาว มีการผ่อนปรนมากขึ้นกว่าระยะที่ผ่านมา ทำให้ภาคการค้าชายแดนมีความสะดวก การค้าขายคึกคักมากขึ้น

          การบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดของรัฐบาล ตามที่อนุมัติให้กับกลุ่มจังหวัด รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของหอการค้าไทย ซึ่งขอให้หอการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 เร่งส่งเสริมจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด และจัดทำเป็นแลนด์มาร์ค เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัด เป็นต้น

horgroup3