194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้า" สมัยที่ 17

หอการค้าฯ เชิญชวนสมาชิก สมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี" สมัยที่ 17

          คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 16 ได้สิ้นสุดวาระการบริหารงานลง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 และตามข้อบังคับฯ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 90 วัน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าชุดใหม่ (สมัยที่ 17) แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมนภาลัย อุดรธานี

17_2-1

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสามัญหอการค้าฯ สมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้า" สมัยที่ 17 ปีบริหาร 2560-2561 โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

         ผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งฯ ต้องมีคุณสมบัติประกอบด้วย
         1. เป็นสมาชิกสามัญหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และยังไม่ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ ณ วันที่สมัคร
         2. เป็นสมาชิกสามัญ ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17

        หลักฐานในการสมัคร
        1. ใบสมัครรับเลือกตั้งตามที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด
        2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ฉบับ
        3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
        4. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/ บริษัท จำกัด/ สำเนาใบทะเบียนการค้า
        5. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
        6. การสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ประกอบ

        ประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขผู้สมัคร ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งพร้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี

        ทั้งนี้ สมาชิกสามัญ ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี" สมัยที่ 17 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582