194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ เสนอ กรอ.กลุ่มจังหวัด ติดตามประเด็น "ลดภาษีป้าย"

หอการค้าอุดรฯ เสนอ กรอ.กลุ่มจังหวัด ติดตามประเด็น "ลดภาษีป้าย" เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
กับ สปป.ลาว-เวียตนาม
และการจัดงาน GMS Trade, Investment & Tourism Expo 2018

           เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย รวมทั้ง นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้แทนประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญคือการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.59 ณ ม.ราชภัฏอุดรธานี รวมทั้งประเด็น การส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และศูนย์กระจายสินค้าภาคอีสานตอนบน 

          ภาษีป้าย
          ในส่วนหอการค้าจังหวัดอุดรธานีเสนอให้ติดตามเรื่อง การขอปรับปรุงและลดภาษีป้ายให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสมโดยตาม พรบ.ภาษีป้าย ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้ป้ายที่มีอักษรไทยปนภาษาต่างประเทศหรือปนกับภาพ มีอัตราภาษีสูงกว่าป้ายที่มีอักษรไทยล้วนค่อนข้างมาก

group3

          เรื่องนี้ ได้มีการนำเสนอในการประชุม กรอ.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 และจังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือแจ้งมติ กรอ.จังหวัดอุดรธานี ในการขอปรับปรุงและลดภาษีป้ายให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสมโดยเฉพาะอัตราภาษีป้ายของภาษาต่างประเทศที่มีอัตราสูงกว่าภาษาไทย ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่กระทรวงมหาดไทยยังไม่แจ้งผลการดำเนินการมายังจังหวัดอุดรธานี

group1

         นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หอการค้า ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิก ผู้ประกอบการภายในจังหวัด ในการจัดเก็บภาษีป้ายภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ เพื่อโฆษณาทางการค้า ซึ่งมีอัตราการจัดเก็บภาษีป้ายสูงมากกว่าป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจการค้า เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ ประกอบกับประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการบินของอาเซียน มีการเคลื่อนคนเข้า-ออกในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เรื่องภาษาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์และโอกาสทางการค้า การบริการ ภาษาไทยเพียงภาษาเดียวคงจะไม่เพียงพอ ในส่วนการดำเนินงานในท้องถิ่น หอการค้าได้ขอให้เทศบาลนครอุดรธานีพิจารณาทบทวนการจัดเก็บภาษีป้ายภาษาไทย ปนภาษาต่างประเทศแล้ว และได้รับการชี้แจงว่าการกำหนดอัตราค่าภาษีป้าย เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2534 ซึ่งเทศบาลฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ หอการค้าจึงได้ขอให้กระทรวงการคลังได้พิจารณาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้หากสามารถลดภาษีป้ายได้จะจูงใจให้ผู้ประกอบการใช้ป้ายภาษาต่างประเทศมากขึ้นสอดคล้องกับการที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองการค้า การลงทุน การบริการ มีนักท่องเที่ยว นักลงทุนต่างชาติเข้ามามาก เป็นประโยชน์ต่อภาคการค้า การบริการ อีกทั้งหากมีป้ายจำนวนมาก ก็จะสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น

          เชื่อมโยงทุ่งไหหิน กับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และฮาลองบกเป็น “สามเหลี่ยมว่าที่มรดกโลกโซนตะวันออก”

group2

          นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีแจ้งที่ประชุมว่า จากการที่ได้ร่วมคณะเจรจาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ระหว่างภาครัฐและเอกชน 5 จังหวัดในกลุ่ม “สบายดี” กับแขวงบอลิคำไซและแขวงเชียงขวาง โดยจังหวัดบึงกาฬเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2560 ได้รับทราบข้อมูลว่าแขวงเชียงขวางกำลังขึ้นทะเบียน “ทุ่งไหหิน” เป็นมรดกโลกต่อ UNESCO จึงได้หารือกับคุณทินกร ทองเผ้า นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ถึงความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงทุ่งไหหินกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งคุณทินกรเห็นว่าน่าจะเชื่อมโยงกับ “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” อำเภอบ้านผือ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีก็กำลังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเช่นกัน จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนในการขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ในอนาคตยังสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว “ฮาลองบก” ที่เมืองนิงห์บิง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็น “สามเหลี่ยมมรดกโลกตะวันออก” ในอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของภูมิภาค จึงได้เสนอแนวคิดนี้ต่อที่ประชุมเจรจาการค้าฯ ที่เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ซึ่งที่ประชุมทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวตลอดจนสื่อมวลชนลาวได้ให้ความสนใจมาก จึงขอเสนอ กรอ.กลุ่มจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

          ที่ประชุมกรอ.กลุ่มจังหวัดสบายดีพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีรับไปดำเนินการ

          การจัดงาน GMS Trade, Investment & Tourism Expo 2018
          นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เสนอแนวคิดการจัดงาน “GMS Trade, Investment & Tourism Expo 2018” ขึ้นในกลุ่มจังหวัดสบายดี วัตถุประสงค์เพื่อการแสดงสินค้า การเจรจาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัด และสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการ ที่ประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ เห็นด้วยกับแนวคิด ทั้งนี้การทำงานอาจจะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือทั้งในการวางแผนงาน งบประมาณ ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน

          นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลางและคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยมีข้อสั่งการทั้งหมด 3 เรื่อง 5 ประเด็น 8 กิจกรรม ประกอบด้วย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อส่งเสริมการเกษตร โครงการพัฒนาแก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองหมัด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการประตูระบายน้ำลำพะเนียงหลวงปู่หลอด โครงการส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โครงการพัฒนาพื้นทีทำ Container yard ที่สถานีรถไฟหนองตะไก้ สำหรับคลังกระจายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จ.เลย