194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขยายเวลา รับสมัคร "YEC อุดรธานี" รุ่นที่ 4

ขยายเวลา รับสมัคร "YEC อุดรธานี" รุ่นที่ 4
"YOUNG ENTREPRENEURS UDONTHANI CHAMBER OF COMMERCE"

          หอการค้าอุดรฯ ขยายเวลารับสมัคร YEC อุดรธานี รุ่นที่ 4 ร่วมสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่สู่ความเป็น "ผู้นำ" ด้านบริหาร พัฒนาศักยภาพ สร้างศักยภาพการแข่งขัน สู่เวทีสากล สรรค์สร้างสังคมเมืองอุดรธานี ให้มีความเข็มแข็งทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสร้างความเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน

           หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ YEC : YOUNG ENTREPRENEURS UDONTHANI CHAMBER OF COMMERCE มาตั้งแต่ปี 2554 โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ก่อตั้งและปัจจุบันมี YEC รวม 3 รุ่น สมาชิกกว่า 800 คน ซึ่งเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นสถาบันภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 ในการเพื่อส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน รวมทั้งการส่งเสริมความเข้มแข็งและขีดความสามารถให้กับสมาชิกและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันอย่างรวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่หอการค้าจังหวัด จะต้องเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการเข้าไปมีส่วนร่วมทำงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในทุกระดับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดภารกิจของหอการค้าจังหวัด และเป็นพลังคนรุ่นใหม่ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจของไทยในอนาคต
โดยในปีบริหาร 2560-61 นี้ หอการค้าฯ ได้แต่งตั้ง นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธุ์นุกูล กรรมการหอการค้าฯ เป็น "ประธานโครงการ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี" และกำหนดเปิดรับสมัคร YEC รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560-61 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560 นั้น เนื่องจากยังมีนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอีกจำนวนมาก หอการค้าฯ จึงประกาศขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560

y4-2-1

           นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธุ์นุกูล เปิดเผยว่า YEC อุดรธานี จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้แทนในการดำเนินงานทางภาคธุรกิจ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันของนักธุรกิจ ผู้บริหารหอการค้า เป็นการเตรียมตัวให้กับทายาทธุรกิจ “ผู้นำ” ต้องสร้าง “ผู้นำ” และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทนักธุรกิจ และให้ได้เข้ามาสัมผัส การทำงานในองค์กรหอการค้า หรือองค์กรทางสังคม ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ และผู้ประสบความสำเร็จการทำงานทางธุรกิจ เป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อแนะนำในการทำงานทางสังคม เป็นโอกาสในการนำความรู้ ความสามารถ วิทยาการใหม่ ๆ เป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อส่วนรวม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศโดยรวม การเข้ามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน หรือการจัดกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในรูปแบบคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และที่สำคัญคือ การเชื่อมโยงธุรกิจ และเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

y4-2-2

          ซึ่ง YEC ทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา ได้ร่วมกันทำงาน สร้างสรรค์สังคมและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน โดยในปีบริหาร 2560-61 นี้ กำหนดเปิดรับ YEC รุ่นที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560 แต่ปรากฏว่ายังมีนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่สนใจสมัครร่วมโครงการ จึงได้ขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติประกอบด้วย

          1. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย และประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ หรือเศรษฐกิจ ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี
          2. อายุไม่เกิน 35 ปี
          3. เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
          4. เป็นสมาชิกของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หรือเป็นบุตรหลานสมาชิกของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
          5. เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจของตัวเอง และมีน้ำใจ เสียสละช่วยเหลืองานของหอการค้าจังหวัด และสังคม ตามความสามารถและศักยภาพเพื่อผลประโยชน์โดยรวม
          6. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับจากเพื่อนสมาชิก และเสียสละเวลาเพื่อเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

          โดยท่านที่สนใจ ขอรับใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทร. 042-248582, 242693"