194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

“Member Hearing” กลุ่มโรงแรมที่พัก และร้านทอง

หอการค้าอุดรฯ จัด “Member Hearing” รับฟังความคิดเห็นสมาชิกในกลุ่มโรงแรมที่พัก และร้านทอง
ติดตามความคืบหน้า การเสนอประเด็นการดำเนินธุรกิจต่อภาครัฐ

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมพบปะสมาชิก ผู้ประกอบการ “Member Hearing” เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ โดยในเดือนที่ผ่านมา จัดทำใน 2 กลุ่มธุรกิจคือ กลุ่มโรงแรมที่พักบริการที่พัก/ โฮสเทล (Hostel) และร้านทอง โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการ ร่วมประชุม

member1-1

member1-2

member1-3

          กลุ่มโรงแรมที่พักบริการที่พัก/ โฮสเทล (Hostel) ผลจากการประชุมพบว่าการดำเนินธุรกิจยังคงเป็นไปได้ดีกว่าที่ผ่านมา แต่มีข้อติดขัดบางประการ เช่น รถรับส่งสาธารณะนักท่องเที่ยวจากสนามบินสู่โรงแรมที่พัก การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราคารวมถึงสถานประกอบการที่ไม่ใช่โรงแรม ศักยภาพของผู้ประกอบการ พนักงานโรงแรม

          ข้อเสนอแนะต่อหอการค้า เช่น การผลักดันให้เกิดรถชัตเติ้ลบัส รับส่งนักท่องเที่ยวจากสนามบินสู่ตัวเมืองให้เกิดเร็วขึ้น การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และพนักงานโรงแรม การผลักดันให้สถานประกอบการที่ไม่ใช่โรงแรมเข้าสู่ระบบ จดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้อง และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และพนักงานให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

          กลุ่มร้านทอง ผลจากการประชุมพบว่า ภาพรวมธุรกิจจำหน่ายทองคำในจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันผลประกอบการค่อนข้างเงียบกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังคงดำเนินไปได้เรื่อยๆ ผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รายได้ของประชาชนทั่วไปลดลง รายได้ในภาคการเกษตร ราคาสินค้าเกษตรลดลง ร้านทองในจังหวัดอุดรธานีมีจำนวนมากขึ้น และราคาทองคำมีความแกว่งตัว ทำให้ลูกค้าไม่มีความมั่นใจ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าตลาดบนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น การเปิดห้างขนาดใหญ่บริเวณอำเภอรอบนอก ส่งผลให้ลูกค้าต่างอำเภอไม่เข้าสู่ตัวเมือง และอีกปัจจัยคือ ภาครัฐพยายามรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านทองเข้าสู่ระบบ โดยการจดทะเบียนนิติบุคคล ทำให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจในระบบ และการจัดทำบัญชี ปิดกิจการไป และผลกระทบที่จะตามมาจากการเป็นนิติบุคคลคือ ค่าแรงช่างเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

         ความคาดหวังของผู้ประกอบการคือ หากภาคการเกษตรดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สถานการณ์น่าจะดีขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของภาครัฐ การเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ มีทิศทางการบริหารงานกระตุ้นเศรษฐกิจ และนโยบายการช่วยเหลือภาคเอกชน รวมทั้งสรรพากรมีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไรบ้าง

        สิ่งที่ต้องการให้หอการค้าช่วยเหลือคือ การกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มตลาดบนที่ปัจจุบันมีการระมัดระวังการใช้จ่ายเพราะไม่มั่นใจในภาพรวมเศรษฐกิจ การดึงอีเว้นส์ขนาดใหญ่มาจัดในจังหวัดอุดรธานี หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองอุดรธานี และมีจุดแวะพักเพื่อจับจ่ายสินค้าในจังหวัด เป็นต้น

        นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าฯ กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของหอการค้าหลักๆ มี 2 แนวทางคือ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา การจะแก้ไขปัญหาได้นั้นจะต้องได้รับข้อมูลความเป็นจริงจากสมาชิกในกลุ่มต่างๆ จึงได้จัดกิจกรรม Member Hearing ขึ้น โดยกลุ่มร้านทอง เป็นกลุ่มที่ 7 ของการจัดกิจกรรมแล้ว ซึ่งภาพรวมธุรกิจส่วนใหญ่ผลกระทบเกิดจากภาคการเกษตรมีรายได้ลดลง ส่งผลถึงภาคธุรกิจอื่นๆ ตามมา สิ่งที่หอการค้าฯ พยายามแก้ไขปัญหาในปัจจุบันคือการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน และการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ดึงกิจกรรม อีเว้นส์ขนาดใหญ่ เข้าสู่จังหวัดอุดรธานี เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายในท้องที่ให้มากขึ้น ส่วนประเด็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะในครั้งนี้ หอการค้าฯ จะพยายามหาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกต่อไป

        ในส่วนของความคืบหน้าประเด็นปัญหาที่เสนอเข้ามายังหอการค้านั้น หอการค้าได้ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยในกลุ่มรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หอการค้าฯ ได้นำส่งประเด็นปัญหา 1. มีกลุ่มผู้ไม่หวังดี เปิดเฟสบุ๊ค โฆษณารับซื้อรถจักรยานยนต์ รุ่นที่เป็นที่ต้องการของตลาดในราคาต่ำกว่าราคาจริง และพร้อมที่จะออกเงินดาวน์ให้ ทำให้มีคนบางกลุ่ม ดาวน์รถจักรยานยนต์และนำมาขายต่อให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ หลังจากนั้นไม่ส่งงวดต่อ และบริษัทฯ ไม่สามารถติดตามได้ 2. ผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ นำรถไปจำนำหรือขายต่อให้กับ บ่อนพนัน หรือกลุ่มนายทุน ไปยังสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับการตอบรับ โดยตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ สปป.ลาว เพื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว และได้ส่งผู้แทนเข้าพบประธานหอการค้าฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้รับประกอบการหาทางแก้ไขต่อไป