194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าร่วม "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย" ปี 2560

หอการค้าอุดรฯ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าร่วม "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย" ปี 2560

          หอการค้าอุดรฯ จัด “ทบทวนความรู้” ปี 60 ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สานฝันเด็กภูมิภาค สู่ มหาวิทยาลัยในฝัน เปิดรับนักเรียน ม.ปลาย ในอุดรธานี รวม 5,000 คน เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในจังหวัดอุดรธานี 

tue1-2

          นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล ประธานโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2560 เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 10 ของการจัดทำโครงการฯ วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ที่กำลังเตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัยในปี 2561 การแนะแนว และส่งเสริมให้นักเรียนในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดอุดรานสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์และเจตคติที่ดีในด้านการเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับนักเรียน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และแนะนำแนวทางและเทคนิคในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

          "การจัดทำโครงการฯ ในปี 2560 นี้ จัดในรูปแบบการทบทวนสาระสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตามระบบ “TCAS” ปีการศึกษา 2561 ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกได้หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตร โดยใช้ข้อสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิ์ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่กำลังเตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัยในปี 2561 สร้างโอกาสที่ดีและความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแนะแนวศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนที่เข้าทบทวนความรู้ด้วย"

tue1-1

          สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.5-6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภายในจังหวัดอุดรธานี ทั้งจาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 3,000-5,000 คน กำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องอุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเอกสารการทบทวนความรู้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวน สถาบันการศึกษา ผู้ปกครอง ส่งนักเรียน เข้าทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยสามารถสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทร.042-248582, 242693