194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าฯ รวบรวมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่ "สะพานหินท่าลี่"

หอการค้าฯ รวบรวมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่ "สะพานหินท่าลี่" วางแผนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนฯ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กำหนดทิศทางกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว จนถึงการสื่อสารการตลาด

           เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นางวัชราภรณ์ พาน้อย กรรมการหอการค้าฯ และคณะผู้แทนจาก บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี และอุทยานภูเขาสวนกวาง ร่วมกันลงพื้นที่สะพานหินท่าลี่ ต. ท่าลี่ อ. กุมภวาปี จ.อุดรธานี เพื่อร่วมสรุปแผนการดำเนินงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์โดยมี นางวงเวียน พลนามอินทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ด.ต.อนุสรณ์ บุสดี ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนฯ ให้การต้อนรับ และ ดร.ชาลี เกตุแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากรกระบวนการ จัดขึ้น ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

coda3

coda2

coda4

           การลงพื้นที่สะพานหินท่าลี่ ต. ท่าลี่ อ. กุมภวาปี จ.อุดรธานี เพื่อร่วมสรุปแผนการดำเนินงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์ และสรุปผลการประกอบการของวิสาหกิจชุมชนหลังจากจัดตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นการร่วมกันวางแนวทางทำแผนธุรกิจ อาทิ การปรับปรุงกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว เช่น พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยว พิธีบายศรีสู่ขวัญ การทำบุญ การนำเที่ยวสะพานหิน รวมทั้งแผนด้านการสื่อสารการตลาด และการจัดการด้านการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกัน มีความอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ เกิดความประทับใจกับนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

           นางวงเวียน พลนามอินทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ กล่าวว่า “วันนี้ต้องขอบคุณหอการค้าฯ และทุกหน่วยงานที่มาร่วมเวที ทำให้ทุกหน่วยงานทราบว่าเราดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว และไม่ต้องจัดประชุมหลายครั้ง ด้านสมาชิกก็มีกำลังใจในการดำเนินการกลุ่มมากขึ้น และเป็นโอกาสทำความเข้าใจวิธีบริหารงานจัดการกลุ่มฯ ยิ่งขึ้น เช่นการบริหารต้นทุน ขั้นตอนการทำงาน ร่วมกันวางทิศทางปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว เช่นการแปรรูปอาหาร ผักและผลไม้ การผลิตผ้าทอมือ ไม้กวาด รวมทั้งร่วมกันระบุปัญหาความต้องการต่างๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งมีชาวบ้านที่ยังไม่เป็นสมาชิกมาร่วมประชุมด้วยก็ได้สมัครเป็นสมาชิกอีกสิบกว่าคน”

            ดร.ชาลี เกตุแก้ว กล่าวว่า "ในส่วนการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสะพานหินท่าลี่ฯ นั้น หลังจากการประชุมครั้งนี้ ชุมชนจะมีการดำเนินการพัฒนาตามโครงการที่หน่วยงานต่างๆ ได้วางแผนไว้ เช่นการศึกษาดูงานที่บ้านจอมแจ้ง จังหวัดหนองคายเพื่อพัฒนาโฮมสเตย์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี การอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า โดยอุทยานภูเขาสวนกวาง ฯลฯ เมื่อชุมชนผ่านกระบวนการทำงานมีโอกาสในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และสามารถคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเองตามที่ได้เรียนรู้ระยะหนึ่งแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะเข้าไปศึกษาข้อมูล พูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ชุมชนต้องการ หรือยังขาดอยู่ ทั้งในงานด้านวิชาการ หรือการพัฒนาปรับปรุงด้านอื่น"

coda1

            นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการจัดเวทีสนับสนุนการทำแผนงานของชุมชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบูรณาการการทำงานร่วมกันลงพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงคราวเดียวในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะส่งผลให้แผนงานของชุมชนได้รับข้อมูลรอบด้านและมีทิศทางชัดเจน คาดว่ากลุ่มวิสาหกิจฯ จะสามารถพัฒนากิจกรรมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ดีขึ้นได้ตามลำดับ โดยมีปัจจัยช่วยให้เกิดความสำเร็จคือความเข้มแข็งสามัคคีของพี่น้องในพื้นที่ และการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น"