194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

หอการค้าอุดรฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 แถลงงบการเงิน
และผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการฯ สมัยที่ 17

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ห้องอุดรธานี 1 โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้า นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้า และนายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ เหรัญญิกหอการค้าฯ ร่วมกันแถลงงบการบริหารงาน และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 ที่ได้ร่วมกันดำเนินงาน โครงการต่างๆ ในรอบปี 2560 โดยมี สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม

bigmeeting1

bigmeeting2

bigmeeting3

bigmeeting5

         นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี กำหนดจัดขึ้น ตามข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ (ข้อ 29) การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี คือ การประชุมใหญ่ที่จะต้องให้มีขึ้นครั้งหนึ่ง ทุกระยะเวลาสิบสองเดือน (ข้อ 30) ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีการบัญชีของหอการค้า วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแถลงงบการบริหารงาน และผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการงานมาในรอบปีให้สมาชิกได้รับทราบ ตลอดจนให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร เพื่อนสมาชิกอื่น ๆ พร้อมรับฟังการเสวนาพิเศษจากวิทยากรที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับรู้ข้อมูลต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และการแถลงผลงานและกิจกรรมที่คณะกรรมการได้ดำเนินงานในรอบปี ให้สมาชิกได้รับทราบ ตลอดจนตอบข้อสงสัย ข้อซักถามของสมาชิก”

bigmeeting6

bigmeeting7

bigmeeting8

bigmeeting9

bigmeeting10

bigmeeting11

bigmeeting12

bigmeeting14