194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างอุโมงค์ และสะพานข้ามแยก อุดรธานี-หนองคาย

หอการค้าอุดรฯ ติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างอุโมงค์ และสะพานข้ามแยก อุดรธานี-หนองคาย
ระดมความคิดเห็นหาแนวทางขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรทั่วไป ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน

udonnongkari4

         โครงการก่อสร้างทางยกระดับแยกบายพาสอุดรธานี-หนองคาย (สี่แยกโรงพยาบาลหมอไพโรจน์) ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.2560 ค่างานตามสัญญา 1,048,132,000 บาท ระยะเวลาทำการ 900 วัน ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2560 - 1 กันยายน 2562 มี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งเข้าดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นโครงการก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ บริเวณทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จ.อุดรธานี จะช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการของโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ซึ่งปัจจุบันทางแยกดังกล่าวมีปริมาณการจราจรสูงมาก ทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและเกิดความไม่สะดวกปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้รถ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางระหว่างอุดรธานี และหนองคาย โดยไม่ต้องหยุดรอสัญญาณไฟจราจรและช่วยให้รถยนต์ที่ใช้ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี ผ่านจุดตัดนี้ได้โดยไม่ต้องรอคอยสัญญาณไฟจราจรเช่นกัน
ปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้าง ผ่านไปกว่า 1 ปีแล้ว โครงการฯ ติดขัดปัญหาบางประการ ทำให้ผู้ประกอบการ ผู้สัญจรได้รับความไม่สะดวก หอการค้าฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ นายศักดิ์สิทธิ์ ทิพยธร ผู้แทนแขวงการทางอุดรธานี นายสุเทพ บุญตะโก นายช่างโครงการฯ และ นายสุภวัฒน์ สุจริต ผู้แทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง ผู้รับจ้างฯ เพื่อรับฟังความก้าวหน้าโครงการฯ และระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การดำเนินงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

          นายสุเทพ บุญตะโก นายช่างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 - กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการฯ มีความก้าวหน้างาน โดยสรุปภาพรวมการก่อสร้างโครงการฯ ดำเนินงานได้เร็วกว่าแผน คิดเป็น +5.000% คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามแผนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด
"อย่างไรก็ตามปัญหาอุปสรรคของโครงการฯ ที่เกิดขึ้น คือ การย้ายระบบสาธารณูปโภคออกนอกพื้นที่การก่อสร้าง ยังไม่แล้วเสร็จ เช่น แนวเสาไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแนวท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค โดยแผนการดำเนินงานโครงการฯ คือ ก่อสร้างสะพานข้ามแยกและอุโมงค์เป็นโครงสร้างหลัก รองลงมาคือ ถนน และสะพานลอยคนข้ามพร้อมกับงานอื่นๆ ขั้นตอนการทำงานคือ ต้องทำถนนด้านข้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรชั่วคราวระหว่างการก่อสร้าง แต่เนื่องจากติดปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคที่ยังย้ายออกนอกพื้นที่ก่อสร้างไม่เสร็จสิ้น ทำให้โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินงานตามขั้นตอนได้ ผู้รับจ้างฯ ได้ติดตามสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น การไฟฟ้า จะมีปัญหาในการตัดไฟฟ้าซึ่งมีระยะเวลาน้อยในการตัดไฟเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงเพราะประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถย้ายออกนอกพื้นที่ก่อสร้างได้ตามกำหนดเวลา ผู้รับจ้างฯ จำเป็นต้องลัดขั้นตอนไปก่อสร้างสะพานและอุโมงค์พลางก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลา เมื่อผู้รับจ้างฯ ต้องดำเนินการก่อสร้างสะพานและอุโมงค์พร้อมกัน ขณะที่ไม่สามารถขยายช่องจราจรได้ ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบางช่วงเวลา ปัจจุบันการก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดินของสะพานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ก่อสร้างตอหม้อสะพานบางส่วนแล้ว ส่วนงานอุโมงค์ได้ทำชั้นใต้ดินแล้วคงเหลือจุดที่เป็นท่อใหญ่งานประปา และเริ่มดำเนินการชั้นบนของส่วนงานอุโมงค์แล้ว"

udonnongkari1

udonnongkari2

udonnongkari3

udonnongkari5

          นายสุภวัฒน์ สุจริต ผู้แทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง กล่าวว่า ปัญหาที่ติดขัด คือ การย้ายระบบสาธารณูปโภคออกนอกพื้นที่การก่อสร้าง ทั้ง เสาไฟฟ้าแรงสูง และระบบประปา บางส่วนมีการขนย้ายแล้ว ยังคงเหลือ 2 พื้นที่ที่ติดขัด คือ บริเวณด้านหน้าสำนักงานหอการค้าฯ ไปจนถึงบริเวณสี่แยก ประมาณ 420 เมตร และถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู ประมาณ 80 เมตร ทำให้ผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถขยายถนนและฝังท่อระบายน้ำได้ หากมีฝนตกในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในปริมาณที่สูงมาก แต่ผู้รับจ้างฯ ได้เตรียมแก้ไขปัญหาไว้เบื้องต้นคือ ได้สำรองหินลูกรัง เพื่อใช้ฝังกลบในพื้นที่ลุ่มต่ำ หรือด้านหน้าทางเข้าสำนักงาน บ้านเรือน สถานประกอบการ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ส่วนถนนฝั่งหนองคายขาเข้าเริ่มดำเนินการได้แล้ว ผู้รับจ้างฯ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับส่วนงานสะพานข้ามแยกจะดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป

          ด้าน นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "การประชุมจัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยมุ่งหวังให้แล้วเสร็จทันตามห้วงเวลาที่กำหนด และการลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้สัญจรในเส้นทาง จะดำเนินการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร ในส่วนของหอการค้าฯ ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงความไม่สะดวกในด้านต่างๆ นั้น หลังจากการประชุมครั้งนี้ซึ่งได้รับทราบปัญหาจากผู้รับจ้างฯ แล้วหอการค้าฯ จะประสานงานไปยังจังหวัดอุดรธานี แขวงการทาง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น การไฟฟ้า ประปา เพื่อเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับจ้างฯ สามารถทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และลดผลกระทบต่อประชาชน"