194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานบน 1 ถกประเด็น แผนงาน โครงการ

หอการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานบน 1 ถกประเด็น แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัด
ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญทั้งด้านการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว

horgroup1

horgroup2

          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่โรงแรมเลยพาเลซ จ.เลย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุม ดำเนินการประชุมโดย นายธีรศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ มี นายสมชัย ไกรครุฑรี, นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษาหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ, ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ และประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการ YEC จังหวัดเลย เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามโครงการต่างๆ อาทิ การนำเสนอยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการของหอการค้าจังหวัดสู่หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดได้รายงานต่อที่ประชุม ประกอบด้วย

           หอการค้าจังหวัดเลย รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง ซึ่งจังหวัดเลยได้มอบอำนาจให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นผู้ดำเนินการ ขั้นตอนอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), การดำเนินการด้านการค้าชายแดน ซึ่งจังหวัดเลยได้มีการพูดคุยหารือกับแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว รวม 10 ประเด็น เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยเฉพาะในเส้นทาง จังหวัดเลย - ท่าลี่ - แขวงไชยบุรี - ปากลาย, การยกระดับด่านประเพณีที่มีความสำคัญ มีมูลค่าการค้าชายแดนสูง ให้เป็นด่านสากล เช่น ด้านสานคาม แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งจังหวัดเลยจะได้รวบรวมข้อมูลตัวเลขการค้าชายแดน ประโยชน์และความคุ้มค่าที่จะได้รับจากการเปิดด่านถาวร ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้หอการค้าจังหวัดเลย ได้ติดตามโครงการต่างๆ ที่นำเสนอในเวทีการประชุมของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการและพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไปได้

          หอการค้าจังหวัดหนองคาย รายงานความก้าวหน้าเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย การสร้างแลนด์มาร์คจังหวัดหนองคาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว แข่งเรือ และเจ็ตสกี ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561
หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู รายงานการดำเนินงานด้านการค้าการลงทุน ปัญหาผังเมืองที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อภาคการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม, การดำเนินงานด้านเกษตรและอาหาร มุ่งเน้นเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน การส่งเสริมผ้าพื้นเมือง, ด้านการท่องเที่ยวและบริการ จัดทำแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยว บัวสลับสี สกายวอร์ค กระเช้าลอยฟ้า ที่ศาลปู่หลุบ และการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น มวย ยูโด และเจ็ตสกี

horgroup3

horgroup4

           หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รายงานถึงการดำเนินงาน เช่น การจัดทำท่าเรือบก ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและการค้า การลงทุน, การจัดทำโครงการเมืองสมุนไพร ส่งเสริมเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ เตรียมจัด มหกรรมเมืองสมุนไพร ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2561, การผลักดันเปิดเส้นทางบิน อุดรธานี-เชียงราย เชื่อมโยงภาคอีสานและภาคเหนือ แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน และสปป.ลาว, การจัดทำผังเมืองจังหวัดอุดรธานี และการจัดทำเส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศประจำทาง 3 เส้นทาง โดย บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด ยื่นขอรับอนุญาตการเดินรถ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่ความเป็น Smart City เป็นต้น

           ทั้งนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอให้หอการค้าจังหวัดฯ นำเสนอข้อมูลต่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว การดูแลแห่งท่องเที่ยวทุกจังหวัด เร่งพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกสำคัญ เช่น ห้องน้ำ สถานที่จอดรถ การรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดมากขึ้น

horgroup5

horgroup6

horgroup7

horgroup8

horgroup9

horgroup10

horgroup11

horgroup12