194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รัฐ-เอกชน จัด “มหกรรมเมืองสมุนไพรสบายดี กินดีอยู่ดี 4.0”

รัฐ-เอกชน จัด “มหกรรมเมืองสมุนไพรสบายดี กินดีอยู่ดี 4.0” เตรียมความพร้อมให้ “อุดรธานีเป็น
เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ภายใต้แนวทางสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจกับมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1

         จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 “เมืองสมุนไพร สบายดี กินดีอยู่ดี 4.0” ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

herb1-3

         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 10 ล้านบาท โดยมีแผนการใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการเป็น 3 ส่วน คือ การพัฒนาต้นทางเสริมสร้างชุมชนต้นแบบด้านสมุนไพร สร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอย่างยั่งยืน กลางทางเป็นศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร ยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร และปลายทางคือการจัดมหกรรมสมุนไพร ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าและการตลาด โดยได้มอบหมายให้กับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ตามภารกิจการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาด จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 “เมืองสมุนไพร สบายดี กินดีอยู่ดี 4.0”

herb1-2

         นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หอการค้าฯ ได้รับมอบหมายในภารกิจการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาด โดยกำหนดจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ภายใต้ชื่อ “เมืองสมุนไพร สบายดี กินดีอยู่ดี 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดพืชสมุนไพร เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริโภค ได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ในราคายุติธรรม และเพิ่มรายได้และช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพรและที่สำคัญคือ การสนับสนุนให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดพืชสมุนไพร ให้พัฒนาไปสู่ในระดับภูมิภาคอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

        ภายในงาน มีบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า ไม่ต่ำกว่า 60 บูธ โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน ด้านสมุนไพรภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดแสดงสินค้าและบริการ แยกเป็น 4 กลุ่มคือ 1) กลุ่มหมอพื้นบ้าน/ผู้มีประสบการณ์การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและผู้สนใจ 2) กลุ่มผู้แปรรูปสมุนไพรอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน 3) กลุ่มผู้แปรรูปสมุนไพรอย่างละเอียด ซับซ้อน และ 4) กลุ่มพื้นที่ต้นแบบด้านสมุนไพรอำเภอกู่แก้ว อำเภอน้ำโสม และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ยังมีบูธให้คำแนะนำปรึกษามาตรฐานการผลิตและบริการ การจับคู่ระหว่างผู้ค้า ผู้ผลิต รวมทั้งมีบูธสาธิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเกี่ยวกับสมุนไพร

herb1-1

        นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมเรื่องสมุนไพรควรควบคู่ไปพร้อมกับอาหาร จึงจะได้ผลดี ซึ่งในส่วนการส่งเสริมสมุนไพรนั้น หอการค้าฯ มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกพืชสมุนไพร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพมากขึ้น สนับสนุนเครือข่ายด้านสมุนไพร และดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและรูปแบบการพัฒนาเมืองสมุนไพร เพื่อสนับสนุนให้ “อุดรธานีเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนผลิตภัณฑ์สมุนไพร”

        “หอการค้าฯ ได้รับมอบหมายภารกิจในการจัดงานมหกรรมเมืองสมุนไพรฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดสมุนไพร และเตรียมความพร้อมขยายเมืองสมุนไพรตามข้อสั่งการของรัฐบาล โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดพืชสมุนไพร ให้พัฒนาไปสู่ในระดับภูมิภาคอย่างครบวงจร รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในส่วนการจัดงานมหกรรมนั้น จะดึงจุดเด่นของแต่ละจังหวัดและวางผังลานนิทรรศการในรูปแบบของแผนที่ทางยุทธศาสตร์ เช่น จังหวัดเลยมีสมุนไพรเด่น คือกระชายดำ จังหวัดหนองคายมีสมุนไพรเด่น คือ ปลาไหลเผือกน้อย จังหวัดอุดรธานีมีสมุนไพรเด่น คือพืชกลุ่มบัว บัวแดง บัวหลวง จังหวัดหนองบัวลำภู มีสมุนไพรเด่น คือดาวอินคา จังหวัดบึงกาฬมีสมุนไพรเด่น คือ สิรินธรวัลลี เป็นต้น”