194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี เร่งจัดทำระบบแอพพลิเคชั่นจองเรือท่องเที่ยวทะเลบัวแดงออนไลน์

อุดรธานี เร่งจัดทำระบบแอพพลิเคชั่นจองเรือท่องเที่ยวทะเลบัวแดงออนไลน์
หอการค้าฯ ประสาน สวทช. ส่ง ITAP สนับสนุนการพัฒนาระบบ คาดเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้

app1-3

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมรับฟังความก้าวหน้าการพัฒนาดำเนินการจัดทำระบบการจองเรือท่องเที่ยวทะเลบัวแดงออนไลน์ โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายเทพฤทธิ์ สินศุภเศวต รองประธานฯ พร้อมด้วย นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี นายโนรี ตะถา หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหาน กุมภวาปี (ทะเลบัวแดง) ประธานกลุ่มท่าเรือท่องเที่ยว ผู้จัดทำ Application Beyond Udon City และ นายธนากร เพียชิน ที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ITAP) และคณะ ร่วมประชุมที่ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

app1-2

          นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “สืบเนื่องจากจังหวัดอุดรธานี มีแนวคิดในการจัดทำระบบการจองเรือท่องเที่ยวทะเลบัวแดงออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวชมทะเลบัวแดง ซึ่งได้มีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการจัดทำระบบดังกล่าวแล้ว โดยได้มีโอกาสหารือกับ ITAP และได้รับการตอบรับสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ซึ่งอยู่ในขอบเขต พันธกิจของ ITAP ที่สามารถทำได้ คือการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ สนับสนุนการถ่ายทอดเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี มาก่อให้เกิดกระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีหน่วยงานสนับสนุนการจัดทำแอพพลิเคชั่น และจะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว และช่วยลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มท่าเรือนำเที่ยวทะเลบัวแดงด้วย”

          นายธนากร เพียชิน ที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ITAP) กล่าวว่า “สำหรับ ITAP หรือ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโปรแกรมเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยมีภารกิจหลัก คือ การสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยีกับผู้ใช้เทคโนโลยี ในรูปแบบของการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้มีการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สนับสนุนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายของผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญไทยเป็นผู้วางรากฐานเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ITAP มีหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนใน 3 ประเด็นหลักคือ 1) เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีการผลิต 2) เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51% 3) เป็น SMEs ไทยที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท”

          ในส่วนการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำระบบการจองเรือท่องเที่ยวทะเลบัวแดงออนไลน์ ถือว่าอยู่ในหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนได้ โดยผู้ประกอบการท่าเรือทั้ง 6 ท่าได้มีการจัดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้ว แต่ขอให้แต่ละท่าเรือร่วมกันจดทะเบียนเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทะเลบัวแดงอุดรธานี เพื่อให้สะดวกต่อการยื่นของรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ITAP และมีผู้จัดทำระบบ คือ หจก.บานาน่า 24 ครีเอชั่น ผู้จัดทำแอพพลิเคชั่น Beyond Udon City หลังจากนี้ให้ ผู้จัดทำแอพพลิเคชั่น ผู้ประกอบการท่าเรือท่องเที่ยว และITAP ระดมความคิดเห็นร่วมกันในการจัดทำแอพพลิเคชั่นและยื่นขอรับการสนับสนุนต่อไป โดยเสนอให้มีการเปิดตัวโครงการจัดทำระบบการจองเรือท่องเที่ยวทะเลบัวแดงออนไลน์นี้ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

app1-1

         ด้าน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "โครงการจัดทำระบบการจองเรือท่องเที่ยวทะเลบัวแดงออนไลน์ถือเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี ไม่ต้องเสียเวลาในการรอเรือนำเที่ยวในการเที่ยวชมทะเลบัวแดง เพราะการชมทะเลบัวแดงมีห้วงเวลาในการชม หากชมในเวลาสายเกินไปบัวแดงจะหุบลงไม่สวยงามเท่าที่ควร หากนักท่องเที่ยวมีระบบจองเรือแบบออนไลน์สามารถจองเรือนำเที่ยวล่วงหน้าได้จะช่วยบริหารจัดการเวลาให้กับนักท่องเที่ยว สามารถใช้เวลาที่เหลือในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นของจังหวัดอุดรธานีได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากขึ้นด้วย และการจัดทำระบบจองเรือท่องเที่ยวนี้ ถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้มีโอกาสร่วมมือกันทำงาน ซึ่งสิ่งสำคัญคือเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในจังหวัดอุดรธานี"

app1-4

app1-5

app1-6