กรอ.อุดรธานีผ่านมติ ตั้ง "หอศิลป์" พัฒนาถนน "ผ่าเมือง" เลียบทางรถไฟ

  • Print
Share on facebook

กรอ.อุดรธานีผ่านมติ ตั้ง "หอศิลป์" พัฒนาถนน "ผ่าเมือง" เลียบทางรถไฟ
ระบบประปารองรับการลงทุน เร่งก่อสร้างสะพาน ขยายถนนกุมภวาปี-วังสามหมอ ฯลฯ

gor2-2

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 1/2561 จัดโดย สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายทินกร ทองเผ้า นายกสภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธาน บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด นางจิดาภา มั่นในสัจจธรรม กรรมการบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

gor2-1

gor2-3

gor2-4

         ภาคเอกชน โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี (กกร.อุดรธานี) ประกอบด้วย หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร และสภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ได้นำเสนอประเด็นสำคัญ ตามที่ได้มีการประชุมไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เข้าสู่การประชุม กรอ.ครั้งนี้ ประกอบด้วย

         ข้อเสนอหอการค้าจังหวัดอุดรธานี :

gor2-5

         นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้นำเสนอประเด็นข้อเสนอของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกข้อเสนอ ประกอบด้วย
         1. เร่งรัดการก่อสร้างสะพานบ้านดงเมือง อ.กุมภวาปี (ทางหลวง 2023) เพราะมีสภาพชำรุด และเร่งรัดการขยายพื้นผิวจราจรทางหลวงดังกล่าวตลอดเส้น (ประมาณ 61กม.) ตั้งแต่แยกถนนมิตรภาพ ต. พันดอน ถึง อ.วังสามหมอ เพราะถนนส่วนใหญ่แคบ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และล่าสุดกำลังมีการก่อสร้างโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังขนาดใหญ่ 2 โรงงานบนเส้นทางนี้ นอกเหนือจากโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่แล้ว 3 โรงงาน ใน อ.กุมภวาปี กับอีกโรงงานที่ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ (20 กม.จาก อ. วังสามหมอ)
         ปัจจุบันโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการออกแบบก่อสร้าง ซึ่งเป็นอำนาจการดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักสะพานและศูนย์สร้างบูรณะสะพานขอนแก่น กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม รวมถึงการรอการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างต่อไป
         2. เร่งรัดให้มีการโอนความรับผิดชอบเส้นทางต่อเนื่อง 2 ฝั่งลำน้ำปาวจากสะพาน "สีออ-ตาดทอง" ซึ่งกำลังจะเปิดใช้งานปลายปีนี้ ให้กรมทางหลวงชนบทรับไปดูแล เพราะทั้งสอง อบต. (สีออ อ.กุมภวาปี และตาดทอง อ.ศรีธาตุ) ไม่มีกำลังจะดูแลได้ (ระยะทางประมาณ 11 กม.)
         3. ขอใช้อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเดิม จัดตั้งเป็นหอศิลป์ประจำจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนา จัดแสดง เผยแพร่ งานศิลปะทุกประเภท
        4. การเสนอโครงการสร้างและพัฒนาเส้นทางรถไฟตั้งแต่ ซอยยูค่อน ถ.ทหาร -ถ.แวร์ซายส์ (โรงเรียนบ้านเดื่อ) เพื่อช่วยระบายการจราจรในตัวเมือง

gor2-12

        5. เสนอให้ประกาศจังหวัดอุดรธานี เป็น "เมืองการค้าชายแดน"
        6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาเพื่อรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลดความเหลื่อมล้ำ งบประมาณ 2,200 ล้านบาท
        7. เร่งรัดการขยายพื้นผิวจราจรทางหลวงตั้งแต่แยก ถ.มิตรภาพ ต.พันดอน-อ.วังสามหมอ ทล 2023

       ข้อเสนอจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี:
       เสนอให้มีการจัดแสดงและประกวดนวัตกรรม

       ข้อเสนอจากชมรมธนาคาร:
       โครงการ "สังคมไร้เงินสด" Cashless Society ตามนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล ยกให้เป็น "อุดรโมเดล" เพื่อรณรงค์ให้ชาวอุดรธานี ให้ความสำคัญกับสังคมไร้เงินสดมากขึ้น ซึ่งจะมีข้อดีคือ สะดวก รวดเร็ว ทำให้การจับจ่ายใช้สอยง่ายขึ้น กระตุ้นการใช้ e-Payment ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโต ลดอัตราการฉกชิงวิ่งราว เพราะจำนวนเงินจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยในบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำร่องที่ตลาดที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น ถนนคนเดิน ให้เป็น "ถนนคนเดินไร้เงินสด"

         ข้อเสนอจากสภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี:
         ผลักดันการเปิดเส้นทางการบินแบบ Chartered Flight อุดร-เวียดนาม ตอนกลาง เพื่อนำร่องให้มีเที่ยวบินระหว่างประเทศในอนาคต

gor2-6

gor2-7

gor2-8

gor2-9

gor2-10

gor2-11

         ในส่วนการติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้นำเสนอ ประกอบด้วย
         1.ความคืบหน้าโครงการคอนเทนเนอร์ยาร์ดสถานีรถไฟหนองตะไก้และกำหนดแนวทางเพื่อรับการสนับสนุนในการจัดตั้งท่าเรือบก (Inland Container Depot : ICD) จังหวัดอุดรธานี
         โครงการคอนเทนเนอร์ยาร์ดสถานีรถไฟหนองตะไก้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกแบบและจะดำเนินการก่อสร้างเส้นทางและส่วนประกอบตามแบบก่อสร้างเส้นทางรถไฟขอนแก่น-หนองคาย ในปีงบประมาณ 2562 โดยจะดำเนินการหาผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อย่างไรก็ตาม กรณีที่ได้เสนอให้การรถไฟปรับแผนก่อสร้างคอนเทนเนอร์ยาร์ดไปรวมกับนิคมอุตสาหกรรมแทนนั้น การรถไฟได้พิจารณาแล้ว ขอปรับแผนเป็นการก่อสร้างจากที่เดิมที่อยู่ฝั่งตะวันตกมาอยู่ฝั่งเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมแทน เพื่อเชื่อมโยงกับนิคมอุตสาหกรรม
         ส่วนการสนับสนุนในการจัดตั้งท่าเรือบก (Inland Container Depot : ICD) นั้น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 และได้เสนอคณะกรรมการกำกับงานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ เพื่อพิจารณากำหนดพื้นที่เป็นลานกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard :CY) จากบริเวณสถานีหนองตะไก้เป็นบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยบรรจุไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ในแผนงานการพัฒนาโครงการพื้นฐานสำหรับการขนส่งสินค้าเป็นแผนระยะกลาง (ปี 2565-2569) และเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณามอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจาณาดำเนินการต่อไป
         นอกจากนี้ได้นำข้อเสนอความต้องการของภาคเอกชนในเรื่องการสนับสนุนการจัดตั้งท่าเรือบก เสนอต่อที่ประชุม ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ง ครม.มีมติรับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 กับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเร่งรัดตามความจำเป็นเร่งด่วนตามขั้นตอนโดยจะต้องสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการด้านคมนาคมขนส่งของประเทศที่ได้กำหนดไว้ หากโครงการใดมีความพร้อมและจำเป็นเร่งด่วนให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณและดำเนินการโดยด่วน

         ด้าน นางจิดาภา มั่นในสัจจธรรม กรรมการบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ได้รายงานถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งท่าเรือบก (ICD) คือ ได้พัฒนาพื้นที่เฟสแรก ประมาณ 110 ไร่ ติดกับทางรถไฟ เพื่อก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าพร้อมโกดังเก็บสินค้าและอาคารโรงงานมาตรฐาน จัดหาพันธมิตรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญร่วมลงทุนและบริหารจัดการในพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Zone) โดยมีสำนักงานศุลกากรตั้งอยู่ในพื้นที่เพื่อดำเนินพิธีการศุลกากรแก่ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก สินค้า โดยเครื่องบินและทางรางไปยังท่าเรือแหลมฉบัง CLMV และจีนตอนใต้ ซึ่งมีประชากรราว 400 ล้านคน และสำรวจความต้องการของกลุ่มธุรกิจ ในการเช่าโกดังสินค้า เช่าอาคารโรงงาน ในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค หรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องในจังหวัดใกล้เคียง

        2. ความคืบหน้า Shuttle Bus เส้นทางพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรับ-ส่ง ผู้โดยสารจากท่าอากาศยานนานาชาติเข้าเมืองอุดรธานี โดย คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุดรธานี ได้อนุมัติออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางรถหมวด 1 ให้กับ บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด โดยมีจำนวนเที่ยวเดินรถวันละ 10 เที่ยว (ไป 5 เที่ยว กลับ 5 เที่ยว) อัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ประกอบด้วย สายที่ 10 จากสถานีรถไฟ-รอบเมือง สายที่ 20 จากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอุดรธานี – ท่าอากาศยานอุดรธานี และสาย 21 จากสี่แยกตลาดรังษิณา – สี่แยกบ้านจั่น ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างสั่งซื้อรถ จำนวน 10 คันในเบื้องต้น และจะทำการเดินรถเที่ยวแรกได้ในเดือนพฤศจิกายน 2561

       3.ความคืบหน้าการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist)
       จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา มอบหมายให้สรรพากรพื้นที่อุดรธานี ติดตามความคืบหน้าส่วนในทางนโยบายให้หอการค้าจังหวัดอุดรธานีและภาคเอกชน ร่วมกันผลักดัน และได้นำเสนอต่อการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอให้นำร่องที่ด่านหนองคายและร้านค้าในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

       4.การสร้างทางเชื่อมทุ่งศรีเมือง-หนองประจักษ์ฯ จังหวัดอุดรธานี ได้ติดตามการขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาแบบทางเชื่อมใหม่ โดยไม่ควรสร้างอาคารหรือการจำหน่ายสินค้า ให้ออกแบบเป็น Working Street เน้นการออกกำลังกาย พื้นที่สันทนาการ พักผ่อน และจุด Landmark ที่สวยงามพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

        5.ความคืบหน้าเรื่องการผลักดันแก้ไขการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ มอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ติดตามความก้าวหน้า

        6.ความคืบหน้าเรื่องการดำเนินงานเรื่อง Smart City ภาคเอกชนได้เสนอให้บรรจุในยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้มีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน และสามารถจัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ โดยจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) 7 ด้าน คือ ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการเกษตร ด้านการประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมประชาชนอัจฉริยะ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการขับเคลื่อนจังหวัดสู่ความมั่นคงปลอดภัย และด้านการจัดทำและบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัด

       7.ความคืบหน้าเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

       8.ความคืบหน้าเรื่องการผลักดันเส้นทางบินระหว่างประเทศ

       9.ความคืบหน้าเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองรวม

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap