194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าไทย มอบรางวัล "สำเภาทอง"

หอการค้าไทย มอบรางวัล "สำเภาทอง" ประจำปี 2561
แด่ "นายวัฒนา พุฒิชาติ" ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

hor-thai2

         วันนี้ (26ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. หอการค้าไทย มอบหมายให้ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสมชัย ไกรครุฑรี ที่ปรึกษาหอการค้าไทย พร้อมทั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าฯ นายโสภณ พนาสวัสดิ์วงศ์ กรรมการหอการค้าฯ นำรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2561 มอบแด่ "นายวัฒนา พุฒิชาติ" ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

hor-thai1

hor-thai3

hor-thai4

         ด้วย หอการค้าไทย ได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง ประจำปี 2561 ขึ้น โดยความร่วมมือ กับกระทรวงมหาดไทย จัดการมอบรางวัล “สำเภาทอง” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยเฉพาะหอการค้าจังหวัด ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดี ในการบริหารกิจการบ้านเมือง โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัล “สำเภาทอง” ประจำปี 2561 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ทำหน้าที่ เป็นตัวแทนภาครัฐ ในการประสานงานกับภาคธุรกิจ และได้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 (เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครอบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้ารับรางวัลได้ ในวันนี้ (26ธ.ค.61) หอการค้าไทย โดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย จึงได้มอบหมายให้ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ เป็นตัวแทน มอบรางวัล “สำเภาทอง” ประจำปี 2561 แด่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

hor-thai5

        สำหรับ “รางวัลสำเภาทอง” หอการค้าไทย ได้ดำเนินการมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำพัฒนาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดตามยุทธศาสตร์การบริหารงานราชการแบบมีส่วนร่วม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ มีโอกาสเข้าร่วมใน 4 มิติ คือ (1) ด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (2) ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด (3) ด้านการบริหารราชการจังหวัด (4) ด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงต่อไป

        โดยหอการค้าไทย จะพิจารณาจากข้อมูลและผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดที่หอการค้าจังหวัดนำเสนอ และข้อมูลส่วนหนึ่งจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้นำเสนอ "นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี" และได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "สำเภาทอง" ประจำปี 2561 ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ