หอการค้าอุดรธานี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์รับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้าฯ"

  • Print
Share on facebook

หอการค้าอุดรธานี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์รับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้าฯ" สมัยที่ 18
พร้อมประกาศวันเลือกตั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2562

18-1

         คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 สิ้นสุดการบริหารงานลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยตาม ข้อบังคับของหอการค้า กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าฯ ชุดใหม่ ทดแทนชุดเก่าที่หมดวาระลง

        เพื่อความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เรียนเชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในส่วนของผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และอดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็น "คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 18" เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 และข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยมีบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ อาทิ พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า นายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนจังหวัดอุดรธานี นายสมศักดิ์ เชยคำแหง อดีตประธานหอการค้า นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย อดีตประธานหอการค้า นายกฤษฎา คุณะปุระ อดีตประธานหอการค้า นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง อดีตประธานหอการค้า และมี นายสมชัย ไกรครุฑรี อดีตประธานหอการค้า เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มี ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

        ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันออกประกาศวันเลือกตั้ง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 18 คือ "วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562" รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ คือ
        - ให้คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี (สมัยที่ 18) มีจำนวน 39 คน
        - ผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งตามประกาศนี้ ได้แก่ สมาชิกสามัญของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 และข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
        - ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทำการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 10 มกราคม 2562

18-2

18-3

       เมื่อคณะอนุกรรมการได้รับใบสมัคร ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้กำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครตามลำดับใบสมัคร เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร คณะอนุกรรมการแจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทราบล่วงหน้า

       ในโอกาสนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนสมาชิกสามัญหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 18" ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 10 มกราคม 2562 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้า ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการหอการค้าฯ ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเท็ล อุดรธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-248582, 242693

18-4

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap